07.09.2001

Ustawa o własności przemysłowej

Dnia 22 sierpnia 2001 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o własności przemysłowej

Nowe przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r., nr 49, poz. 508), zastąpią dotychczas obowiązujące przepisy:
  1. ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17, z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 30 października 1992 r. o ochronie topografii układów scalonych (Dz. U. Nr 100, poz. 498 z późn. zm.),
  4. ustawy z dnia 31 maja 1962 r. o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 118).

Nowa ustawa nie zmienia w sposób zasadniczy dotychczasowych regulacji tworzących system ochrony własności przemysłowej. Przyjmuje jednak wiele nowych rozwiązań m.in. w zakresie wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych. Istotną nowością jest możliwość zaskarżania decyzji i postanowień Urzędu Patentowego do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zgodnie bowiem z przepisami nowej ustawy, przed wniesieniem skargi do NSA, zainteresowany przedsiębiorca niezadowolony z rozstrzygnięcia Urzędu Patentowego może zwrócić się o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Izbę Odwoławczą Urzędu UP, a od decyzji tej Izby może wnieść skargę do NSA.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0