17.09.2001

Ustawa o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym

Dnia 6 września 2001 r. Sejm przyjął poprawki Senatu do projektu ustawy o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym

Przepisy ustawy będzie się stosować do umów, których przedmiotem jest odpłatne dostarczanie towarów lub świadczenie usług przez małego przedsiębiorcę, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej na rzecz przedsiębiorcy nieposiadającego takiego statusu, z wyjątkiem umów, których przedmiotem jest:

  1. świadczenie usług związanych z wykonywaniem czynności bankowych,
  2. świadczenie polegające na odpłatnym dostarczaniu towarów lub świadczeniu usług, finansowane w całości lub w części ze środków międzynarodowych instytucji finansowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub z którymi ma podpisane umowy o współpracy oraz ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej.

Poprawki senackie dotyczą m.in. uściślenia, iż ustawa dotyczy także kontrahentów zajmujących się szeroko rozumianą działalności rolniczą (uprawami rolnymi, chowem i hodowlą zwierząt, ogrodnictwem, warzywnictwem, leśnictwem, rybołówstwem śródlądowym), ale pod warunkiem, że spełniają oni wymagania pozwalające na uznanie ich za małego przedsiębiorcę w rozumieniu prawa działalności gospodarczej.

Istotne znaczenie ma przyjęta przez Sejm poprawka Senatu, w wyniku której zrezygnowano z zapisu, iż obowiązek wypłacenia odsetek ustawowych ciąży na dłużniku niezależnie od tego, czy wierzyciel (mały przedsiębiorca) wystąpi z takim żądaniem. Może się nasuwać bowiem wniosek, iż dłużnik powinien zapłacić wierzycielowi odsetki ustawowe za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu przez wierzyciela jego świadczenia niepieniężnego (czyli dostarczeniu towaru lub wykonaniu usługi) i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku - do dnia zapłaty, o ile dostawca, czyli wierzyciel zażąda zapłaty tych odsetek. W art. 2 ust. 2 ustawy zastrzeżono jednocześnie, iż przez czynność prawną nie można wyłączyć ani ograniczyć prawa żądania odsetek.

W nowej wersji ustawy zrezygnowano też z wprowadzania zmian w ustawach podatkowych odnośnie konsekwencji „przeciągania” ustawowych terminów zapłaty. Zmiany takie znajdowały się w poprzednim projekcie ustawy o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym z dnia 27 lipca 2001 r.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0