01.10.2001

Orzecznictwo Sądowe - Prawo Pracy

Przesłanką rozwiązania umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2000 r. omówiony w Rzeczpospolitej z dnia 28.09.2001 r., sygn. akt I PKN 516/00, sentencja: Przesłanką rozwiązania umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym przez pracownika ze względu na ciężkie naruszenie przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków jest wina umyślna lub rażące niedbalstwo pracodawcy. Pracodawca, który nie wypłaca pracownikowi wynagrodzenia, ciężko narusza swój podstawowy obowiązek wobec niego z winy umyślnej, choćby z przyczyn niezawinionych przez siebie nie uzyskał środków na ten cel.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0