02.11.2001

Zamówienia publiczne

Weszła w życie nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych

Dnia 26 października 2001 r. weszło w życie większość przepisów nowelizacji z dnia 22 czerwca 2001 r. ustawy o zamówieniach publicznych [Dz. U. nr 76, poz. 813]. Dla małych i średnich przedsiębiorców mogą okazać się korzystne zwłaszcza te przepisy nowelizacji, które dopuszczają możliwość złożenia przez kilka podmiotów działających wspólnie (konsorcjum) oferty łącznej o udzielenie zamówienia publicznego. Nowelizacja zmieniła też wysokość obowiązkowego wadium płaconego przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu na zamówienia publiczne – wysokość tę obniżono z 1-5 proc. do 0,5-3 proc.

Zmieniono też zasady postępowania w sprawie zamówień publicznych. Wszyscy zainteresowani mogą teraz uczestniczyć w otwarciu ofert, większy jest zakres informacji odczytywanych podczas ich otwarcia, gdyż obok dotychczasowych (nazwy oferenta i ceny) należy również podać termin wykonania zamówienia publicznego, okres gwarancji i warunki płatności. Ponadto protokół, oferty oraz oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania mają być jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdy dostawca lub wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Istotne zmiany dotyczą procedury odwoławczej w postępowaniu o zamówienie publiczne. Nowe przepisy przewidują bowiem, że od wyroku zespołu arbitrów można wnieść skargę wyłącznie do Sądu Okręgowego w Warszawie (poprzednio można było ją wnieść do właściwego sądu na ogólnych zasadach określonych w kodeksie postępowania cywilnego). Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku.

Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 26 października 2001 r. (data wejścia w życie nowelizacji) stosuje się z pewnymi wyjątkami przepisy dotychczasowe (art. 2 nowelizacji). Dotychczasowe przepisy wykonawcze - o ile nie są sprzeczne z nowelizacją - zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0