15.11.2010

Należności spływają coraz szybciej

Badania Krajowego Rejestru Długów i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce pokazują, że portfel należności polskich przedsiębiorstw ma się coraz lepiej. Odsetek przeterminowanych zobowiązań spada, a coraz więcej firm oczekuje poprawy swojej sytuacji finansowej.

Opracowywany przez KRD i KPF Indeks Należności Przedsiębiorstw opiera się na kilku obszarach związanych ze zobowiązaniami firm. Obejmuje średni okres przeterminowania należności, odsetek przeterminowanych długów w portfelach firm, liczbę przedsiębiorstw, które na skutek problemów z należnościami nie mogą terminowo regulować swoich zobowiązań i przeciętny poziom kosztów, jakie w związku z tym ponoszą.

Wykres: prognoza sytuacji finansowej firm w IV kwartale 2010  według wielkości zatrudnienia.

Najwięcej optymistów jest wśród małych i średnich przedsiębiorców. Na wykresie prognoza sytuacji finansowej firm w IV kwartale 2010 według wielkości zatrudnienia.

Notowany od początku 2009 roku wskaźnik w ostatniej edycji badania wzrósł trzeci raz z rzędu i osiągnął rekordowy poziom 86,2 punktów w październiku, w porównaniu z 84,6 punktów w lipcu. To dobre wieści, bo pozwalają oczekiwać, że w następnych kwartałach wzrost gospodarczy będzie w coraz mniejszym stopniu hamowany przez problemy firm z należnościami. Można też spodziewać się, że mniejsze problemy z windykacją należności spowodują zwiększenie nakładów inwestycyjnych.

U ponad 1/3 badanych firm problem z wyegzekwowaniem należności nie występuje lub zmniejsza się. Kłopoty ze ściąganiem długów narastają u 18,6 proc. przedsiębiorców, ale to wynik znacznie lepszy niż w drugim kwartale, gdzie problemy zaostrzały się u 23 proc. firm. Większość (52 proc.) przedsiębiorców spodziewa się natomiast, że w kolejnym kwartale problemy ze ściągalnością utrzymają się na podobnym poziomie.

Październikowe badania pokazało też najniższy historycznie poziom odsetka przeterminowanych należności w portfelach firm. Wyniósł on 23,9 proc., jednak trudno jednoznacznie stwierdzić, czy wynika on z bardziej efektywnego egzekwowania należności, czy raczej z faktu, że wraz z poprawą koniunktury po prostu przybyło nowych należności, które jeszcze nie uległy przeterminowaniu. Tym bardziej, że średni okres przeterminowania długów wzrósł w badanym okresie o 4 dni.

Badanie przeprowadzone na próbie 2,5 tys. przedsiębiorstw korzystających z usług KRD pokazało też poprawę kondycji finansowej firm. W drugim kwartale 2010 ponad 19 proc. ankietowanych deklarowało pogorszenie sytuacji finansowej. Od lipca do września ten odsetek zmalał do poziomu 14,5 proc. Zmalało natomiast grono optymistów, którzy o przyszłości wypowiadali się z nadzieją na poprawę swoich finansów. W poprzednim kwartale lepszych czasów spodziewało się 40 proc. badanych, teraz na poprawę nadzieję ma tylko nieco ponad 35 proc. firm.

(gum)