30.11.2010

Nie zapomnij o szkoleniach bhp

Każdy zatrudniony przez nas pracownik przed rozpoczęciem pracy musi przejść szkolenie z zakresu bhp.

Według rozdziału VIII Kodeksu Pracy, art. 237 (3) oraz wydanego na podstawie delegacji art. 237 (5) rozporządzenia Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.), pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kobieta robi szkolenie kilku osobom siedzącym przy biurkach.

Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub na ich zlecenie przez jednostki uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp.

Oznacza to, że każdy zatrudniony przez nas pracownik przed rozpoczęciem wypełniania swoich obowiązków, musi przejść szkolenie bhp. Od tej zasady jest tylko jedno odstępstwo - pracownik nie musi odbywać takiego szkolenia w przypadku, gdy podejmuje pracę na stanowisku, które już zajmował w naszej firmie bezpośrednio przed nawiązaniem z nami kolejnej umowy o pracę.

Szkolenie odbywa się w godzinach pracy i płaci za nie pracodawca. Pracownik powinien potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami bhp. Ponadto okresowo powinniśmy zaznajamiać naszych pracowników z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na poszczególnych stanowiskach pracy.

Również sami, jako pracodawcy, jesteśmy zobowiązani odbyć takie szkolenie w zakresie niezbędnym do wykonywania naszych zawodowych powinności.

Cel szkolenia

Szkolenie powinno zapewnić uczestnikom:

  • zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;
  • poznanie przepisów oraz zasad bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie i na określonym stanowisku, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bhp;
  • nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Kto może prowadzić szkolenie?

Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub na ich zlecenie przez jednostki uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp na podstawie przepisów o systemie oświaty. Szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bhp prowadzą ww. jednostki szkoleniowe.

Tylko twarzą w twarz

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) w § 16 ust. 2 nakazuje, aby egzamin był przeprowadzany przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia. Tak więc wszelkie praktyki egzaminowania pracowników z zasad bhp w formie wideokonferencji czy telekonferencji, nie mogą być praktykowane.

(mip)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

16

Miłosława Pejda-Rabij

dziennikarz
Napisz do autora