03.12.2001

Księgi przychodów i rozchodów

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Dnia 24 listopada 2001 r. weszły w życie znowelizowane dnia 27 października br. przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 128, poz. 1421). Wprowadzenie zmian stało się konieczne ze względu na obowiązującą od 6 października br. ostatnią nowelizację ustawy o rachunkowości (nowelizacja z dnia z 23 sierpnia 2001 r.; Dz. U. nr 102, poz. 1117). Zgodnie z nowelą do ustawy, spółki jawne i partnerskie, w których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, tak samo jak osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych muszą prowadzić pełną księgowość, jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych lub świadczenia usług za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 tys. euro.

Stosownie do zmian w ustawie o rachunkowości znowelizowane przepisy rozporządzenia Ministra Finansów wprowadziły zasadę, iż obok spółek cywilnych także spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobowiązane do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów i związanych z nią ksiąg podatkowych, tj. ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także ewidencji wyposażenia. Analogicznie jak w odniesieniu do spółek cywilnych osób fizycznych unormowano kwestię pisemnego zawiadamiania urzędów skarbowych przez wspólników spółek jawnych o zaprowadzeniu księgi, tzn. składać je muszą wszyscy wspólnicy.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0