Jak wypowiedzieć umowę o pracę

Warto dla celów dowodowych wręczać wypowiedzenie w obecności jednego bądź kilku świadków, by mogli potwierdzić w razie sporu, że pracownik miał możliwość zapoznania się z treścią wypowiedzenia.
Środa
08.06.2011
Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno spełniać wymogi formalne, które reguluje kodeks pracy.
 

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno być sporządzone:

 • Na piśmie
 • Wypowiedzenie umowy o pracę przede wszystkim powinno być złożone na piśmie. Niezachowanie tej formy nie powoduje, że wypowiedzenie nie wywołuje skutków. Jednak należy pamiętać, że naruszenie formy pisemnej stanowi naruszenie przepisu art. 30 par. 3 kodeksu pracy tzn. przepisu dotyczącego wypowiadania umowy. Tak więc ustne wypowiedzenie umowy daje podstawę pracownikowi do roszczenia w zakresie przywrócenia do pracy czy odszkodowania za niezgodne z prawem zwolnienie.

  Zapamiętaj:

  Jeśli pracownik nie zakwestionuje ustnego wypowiedzenia umowy, jest ono skuteczne.

 • Z pouczeniem
 • Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno zawierać pouczenie o prawie do odwołania się pracownika do sądu pracy. Niekiedy pracodawca nie zamieszcza takiej informacji. Brak pouczenia nie ma wpływu na skuteczność wypowiedzenia i nie stanowi naruszenia przepisów o rozwiązywaniu i wypowiadaniu stosunku pracy.

 • Z uzasadnieniem
 • Przyczyna rozstania nie może stanowić dla pracownika zagadki. Wypowiedzenie powinno zawierać uzasadnienie. Przyczyna wypowiedzenia powinna być: rzeczywista, konkretna, a pracownik powinien być o niej poinformowany. Nie zachowanie tego obowiązku skutkuje wadliwością wypowiedzenia, narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę.

  Zapamiętaj!

  Pracodawca ma wybór w jaki sposób dokonać wypowiedzenia

 • Doręczenie bezpośrednie
 • Najczęściej pracodawca wręcza wypowiedzenie pracownikowi podczas rozmowy, stojąc twarzą w twarz ze zwalnianym. Zazwyczaj ma przygotowane dwa identyczne oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. Pierwsze wręcza zwalnianemu, a drugie załącza do akt w celach dowodowych. Jednak należy pamiętać, że pracownik nie ma obowiązku pisemnego potwierdzenia o zakończeniu współpracy.

 • Skuteczność wypowiedzenia
 • Skuteczność wypowiedzenia nie jest uzależniona od potwierdzenia odbioru owego dokumentu. Wypowiedzenie będzie skuteczne także w przypadku odmowy przyjęcia pisma z wypowiedzeniem, nawet gdy owy dokument ulegnie zniszczeniu z winy pracownika. Istotne jest by zwalniany miał realną możliwość zapoznania się z oświadczeniem woli pracodawcy, dlatego też wyjście z biura bez pisma wypowiadającego umowę, czy je zniszczenie nie jest skutecznym sposobem by uniknąć zwolnienia.

 • Odmowa przyjęcia wypowiedzenia
 • Gdy pracownik odmawia przyjęcia oświadczenia pracodawcy o zwolnieniu, datą jego złożenia będzie data odmowy przyjęcia pisma w siedzibie firmy. Nieusprawiedliwione przyczyny odmowy przyjęcia pisma z wypowiedzeniem przez pracownika blokują możność przywrócenia terminu do wniesienia odwołania do sądu pracy. Pracownik nie może powołać się na to, iż pracodawca nie poinformował go o możliwości, terminie i trybie odwołania.

 • Świadkowie przy wypowiedzeniu
 • W związku z tym, iż pracownik nie musi potwierdzać otrzymanego wypowiedzenia, zdarza się, że taka osoba podaje w wątpliwość fakt, że doszło do wręczenia wypowiedzenia. Dlatego też warto dla celów dowodowych wręczać wypowiedzenie w obecności jednego bądź kilku świadków, by mogli potwierdzić w razie sporu, że pracownik miał możliwość zapoznania się z treścią wypowiedzenia oraz to, czy i kiedy pracodawca złożył pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu. Za dowód może również posłużyć notatka służbowa (sporządza ją pracodawca bądź osoba upoważniona do wręczenia wypowiedzenia) z przebiegu próby wręczenia pracownikowi wypowiedzenia.

 • Za pośrednictwem poczty
 • Gdy nie ma możliwości by bezpośrednio wręczyć pracownikowi wypowiedzenie bo nie pojawia się on w pracy, wtedy wypowiedzenie można wysłać pocztą. Należy pamiętać by wysłany list nadać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 • Gdy pracownik nie odbiera korespondencji...
 • Za dzień złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy będzie przyjęty dzień, w którym pracownik nie chciał przyjąć przesyłki od doręczyciela, lub dzień w którym upłynął termin do odbioru listu na poczcie.

  Ważne

  Złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę ma miejsce także, gdy pracownik mając realną możliwość zapoznania się z jego treścią, z własnej woli nie odbiera listu. Gdy pismo powraca do pracodawcy z poczty, pracodawca nie musi ponawiać prób doręczenia wypowiedzenia, uznaje wówczas, że pracownik wypowiedzenie otrzymał.

  Przykład

 • Dwukrotne awizowanie
 • Wypowiedzenie umowy zostało wysłane przez pracodawcę listem poleconym. Pracownik listu nie odebrał pomimo dwukrotnego awizowania i korespondencja powróciła do pracodawcy. W takiej sytuacji pracodawca ma prawo uznać, że umowa uległa rozwiązaniu, a doręczenie zawierające oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy nastąpiło wraz z upływem terminu do odbioru pierwszego listu poleconego. W takiej sytuacji przyjmuje się domniemanie faktyczne, iż pracownik miał możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia pracodawcy. Na pracowniku wówczas spoczywa obowiązek wykazania iż, nie miał możliwości zapoznania się z treścią listu.

 • Adres zamieszkania
 • Jeśli pracodawca wie, że pracownik nie przebywa pod adresem zameldowania i jest mu znany adres czasowego zamieszkiwania, wypowiedzenie należy przesłać na adres faktycznego pobytu pracownika.

 • Odbiór wypowiedzenia
 • Gdy list z wypowiedzeniem zostanie odebrany przez dorosłego domownika, przyjmuje się, że wypowiedzenie zostało doręczone.

  Zapamiętaj!

  Domownikami są dorośli krewni i powinowaci wspólnie mieszkający z pracownikiem. Natomiast lokatorzy, sublokatorzy wspólnie zamieszkujący z pracownikiem nie są domownikami. Osoby takie traktowane są jako osoby obce.

 • Wypowiedzenie przesłane faksem lub e-mailem jest skuteczne, ale...
 • Wypowiedzenie wysłane i odebrane za pomocą faksu czy e-maila należy uważać za złożone z chwilą, w której adresat mógł zapoznać się z jego treścią a chwilę złożenia uważa się moment odbioru faksu czy e-maiala przez urządzenie adresata. Doręczenie wypowiedzenia w powyższy sposób jest skuteczne i powoduje rozpoczęcie biegu terminu do odwołania do sądu pracy, jednak stanowi naruszenie art. 30 par. 3 kodeksu pracy nakazującego pisemną formę wypowiedzenia. Pracownik może tak dokonane wypowiedzenie zaskarżyć.

  Ważne!

  Doręczenie wypowiedzenia e-mailem byłoby skuteczne w zakresie wymogu formy pisemnej, gdyby e-mail opatrzony był podpisem elektronicznym.

  Warto zapamiętać

  Wypowiedzenie umowy o pracę uważa się za dokonane, gdy zostało doręczone pracownikowi w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią. Odmowa jego przyjęcia nie ma wpływu na jego skuteczność. Po upływie okresu wypowiedzenia umowa i tak ulegnie rozwiązaniu.

  *Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronną czynnością prawną i nie wymaga zgody drugiej strony stosunku pracy.

  Kancelaria Prawna Skarbiec


Skarbiec.biz
/1/
ZOBACZ WIĘCEJ

POPULARNE NA FORUM

Skuteczna i tania reklama małej firmy

Polecam reklame w aplikacji która łączy klientów z partnerami handlowymi. Koszt 0 zł. Płacimy do 5% kwoty której klient u nas zostawił. Czyli tak naprawdę płacimy...

407 wypowiedzi
ostatnia 15.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I want to encourage that you continue your great writing, have a nice day! Wifi hacking apk

82 wypowiedzi
ostatnia 14.07.2018
Biznes po stronie dobra

Dollar General company has its origins in Scottsville, Kentucky from James Luther “J.L.” Turner and his son Cal Turner. James Turner’s father died in an accident in 1902...

18 wypowiedzi
ostatnia 12.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

nice post. Thanks for sharing such an interesting and witty post with us. Electromagnetic spider repellent

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Really very interesting website i like it such a great content MBA Marketing Assignment Help

82 wypowiedzi
ostatnia 10.07.2018
Jak urządzić sklep, by odnieść sukces

Urządzając sklep nie zapomnijmy również o odpowiednim wyposażeniu magazynu w wózki i regały magazynowe. To jest klucz do sukcesu, by panował tam porządek. W ten...

19 wypowiedzi
ostatnia 09.07.2018