08.08.2011

Koniec bezkarności koncernów

Czy wprowadzenie do polskiego prawa instytucji pozwu zbiorowego sprawi, że banki, deweloperzy czy biura podróży będą miały się na baczności?

Nie tylko dla konsumentów

Z roszczeniem w trybie pozwu zbiorowego wystąpić może grupa minimum 10 poszkodowanych osób. Mogą nimi być konsumenci, a także np. przedsiębiorcy chcący w grupie zaskarżyć działanie nieuczciwego konkurenta. Tego rodzaju pozwy dotyczyć mogą także roszczeń związanych ze szkodą wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Temida trzymająca w rękach wagę i miecz.

Wprowadzona do polskiego prawa instytucja pozwu zbiorowego wzorowana jest na rozwiązaniach funkcjonujących od lat w wielu krajach europejskich.

Jedną z wielu zalet zbiorowych pozwów są wielokrotnie niższe koszty w porównaniu z indywidualnym dochodzeniem praw. Członkowie grupy dzielą bowiem między sobą koszty opłat sądowych, a także opłaty dodatkowe jak np. za ekspertyzy.

Utrudnieniem w stworzeniu grupy jest jednak wymóg ujednolicenia wysokości roszczeń finansowych. Pozywający zbiorowo muszą ustalić jaka wysokość odszkodowania będzie dla nich satysfakcjonująca. Złagodzeniem tego warunku jest jednak możliwość wydzielenia podgrup. W tej sytuacji, w zależności od poszkodowania, członkowie podgrup mogą domagać się zaspokojenia roszczeń w tej samej wysokości.

Z pozwem zbiorowym mogą zatem wystąpić poszkodowane firmy lub osoby, jeżeli łączy je to samo zdarzenie np. niezgodny z umową standard hotelu na wakacjach.

Potrzebny reprezentant i adwokat

Do złożenia pozwu zbiorowego konieczne jest wyznaczenie reprezentanta grupy. To on, w imieniu grupy poszkodowanych, składa pozew do sądu okręgowego i reprezentuje ją w trakcie postępowania. Reprezentantem może być członek grupy albo powiatowy lub miejski rzecznik konsumentów. W przypadku rzecznika mogą to być jednak tylko sprawy leżące w zakresie jego kompetencji.

Pokrzywdzona grupa musi pamiętać o tzw. przymusie adwokackim. W tego typu sprawach konieczne jest ustanowienie adwokata lub radcy prawnego.

W składanym przez grupę pozwie należy oznaczyć sąd, strony sprawy oraz wysokość roszczenia, a także załączyć wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym. Reprezentant poszkodowanych musi natomiast dołączyć do pozwu oświadczenie, że będzie działał w imieniu grupy.

Jakie będą koszty?

Złożenie pozwu grupowego to koszt 2% wartości przedmiotu sporu. Kwota ta nie może być mniejsza niż 30 zł ani większa niż 100 tys. zł. Decydujący się na złożenie pozwu muszą jednak liczyć się z możliwością ustanowienia przez sąd dodatkowych kosztów. Sąd może, na żądanie pozwanego przedsiębiorcy, zobowiązać skarżących do wpłacenia kaucji na poczet kosztów postępowania. Jej wysokość nie może jednak przekroczyć 20% wartości sporu.

Wprowadzona do polskiego prawa instytucja pozwu zbiorowego wzorowana jest na rozwiązaniach funkcjonujących od lat w wielu krajach europejskich. Miejmy nadzieję, że zmobilizuje ona firmy do uczciwego traktowania konsumentów.

Kancelaria Prawna Skarbiec

Logo Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz