03.01.2002

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

Dnia 14 grudnia 2001 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Dnia 14 grudnia 2001 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej. Zasadnicze zmiany dotyczą przesunięcia o dwa lata obowiązku przerejestrowywania się przedsiębiorców - osób fizycznych do Krajowego Rejestru Sądowego [dalej: KRS] i rozpoczęcia w KRS rejestracji osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami operacja ta ma się rozpocząć dnia 1 stycznia 2004 r. (pierwotnie miał to być 1 stycznia 2002 r.) i zakończyć dnia 31 grudnia 2005 r. (a nie 31 grudnia 2003 r. jak było przed nowelizacją przepisów). Zatem do 31 grudnia 2003 r. przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi rozpoczynający działalność gospodarczą będą mogli nadal rejestrować się w ewidencji prowadzonej przez gminy.

Ponadto, nowelizacja zniosła obowiązek przedkładania sądowi rejestrowemu w związku z ubieganiem się o wpis do rejestru przedsiębiorców tytułu prawnego do lokalu (nieruchomości), w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza oraz wyłączyła jednoznacznie możliwość zwrotu - bez wyjaśnień i bez wezwania do poprawienia lub uzupełnienia - wniosku o wpis, w razie nie wniesienia go na urzędowym formularzu albo nieprawidłowego wypełnienia. Zgodnie z nowelizacją sąd, zwracając wniosek, będzie musiał wezwać wnioskodawcę do poprawienia formularza czy uzupełnienia braków, a na zarządzenia przewodniczącego sądu rejestrowego o zwrocie wniosku będzie przysługiwało zażalenie. Jeżeli przy złożeniu wniosku wystąpi uchybienie inne niż brak formularza, np. nieprawidłowe jego wypełnienie, czy nieuiszczenie opłaty sądowej, sąd będzie mógł wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków. Jednocześnie do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dodano nowy przepis (art. 19 ust. 2a ustawy), zgodnie z którym wnioski o wpis do KRS można było składać także na niebarwnych formularzach stanowiących wydruki komputerowe lub będących kserokopiami formularzy urzędowych.

Unormowano też m.in. kwestię opłat przy rejestracji w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę. Zgodnie z nowym art. 88a ust. 4 ustawy – Prawo działalności gospodarczej wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej będzie podlegał opłacie stałej w kwocie 100 złotych, a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu opłata stała będzie wynosiła 50 złotych; rada gminy może wprowadzić zwolnienie od tych opłat.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0