03.01.2002

Ustawa o terminach zapłaty

Dnia 1 stycznia 2002 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym

Dnia 1 stycznia 2002 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym (Dz.U. z 2001 r., nr 129, poz. 1443). Ustawa dotyczy umów o odpłatne dostarczanie towarów i usług przez małego przedsiębiorcę na rzecz innego, nie mającego takiego statusu, a także odnosi się do przedsiębiorców zajmujących się szeroko rozumianą działalności rolniczą (uprawami rolnymi, chowem i hodowlą zwierząt, ogrodnictwem, warzywnictwem, leśnictwem, rybołówstwem śródlądowym).

Zgodnie z ustawą, jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel (mały przedsiębiorca) może żądać odsetek ustawowych, za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku - do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Odbiorca musi zapłacić odsetki tylko wówczas, gdy dostawca ich zażąda.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0