05.10.2011

Zwolnienia grupowe - pamiętaj o konsultacjach!

Procedura zwolnień grupowych przebiega w czterech etapach - pierwszym z nich są konsultacje z załogą.

Zwolnienia uważane są za „grupowe”, gdy pracodawca rozwiązuje stosunki pracy z pracownikami w okresie nie przekraczającym 30 dni, a zwolnienie obejmuje co najmniej:

  • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  • 10 proc. pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
  • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Urząd Pracy

Procedura zwolnienia grupowego obejmuje cztery etapy: konsultacje, porozumienie, zawiadomienie odpowiedniego urzędu pracy oraz rozwiązanie stosunków pracy.

Do pracowników, o których mowa powyżej, należy zaliczyć pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej pięciu pracowników.

Procedura zwolnienia grupowego obejmuje cztery główne etapy:

ETAP I - konsultacje

O planowanych zwolnieniach grupowych pracodawca jest zobowiązany poinformować związki zawodowe. Jeżeli u danego pracodawcy nie działają związki zawodowe, uprawnienia tych organizacji przysługują przedstawicielom pracowników.

    Konsultacje dotyczą w szczególności:
  • wyjaśnień dotyczących powodów zwolnień,
  • liczby osób, które są nimi objęte,
  • okresu, w jakim proces ten będzie przeprowadzony,
  • możliwości uniknięcia lub zmniejszenia rozmiaru grupowego zwolnienia,
  • proponowanych kryteriów kwalifikowania do zwolnienia i sposobie rozstrzygania kwestii pracowniczych związanych z tym zwolnieniem, zwłaszcza możliwości przekwalifikowania lub przeszkolenia zawodowego, a także uzyskania innego zatrudnienia przez zwolnionych pracowników

ETAP II - porozumienie, albo regulamin

Związki zawodowe mają 20 dni na zawarcie porozumienia z pracodawcą. Termin liczy się od dnia zawiadomienia związków o zwolnieniach. W porozumieniu określa się zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, a także obowiązki pracodawcy w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia innych spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem.

Może być tak, iż nie będzie możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi związkami wówczas pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi. A gdy i tu pracodawca nie dojdzie do porozumienia, to zasady zwolnień pracodawca ustala samodzielnie w regulaminie zwolnień grupowych, uwzględniając w miarę możliwości propozycje związków zawodowych.

Ważne:
Jeżeli u danego pracodawcy nie ma związków zawodowych, to regulamin zwolnień grupowych ustala samodzielnie pracodawca. Treść regulaminu powinna być skonsultowana z przedstawicielami pracowników.

ETAP III - zawiadomienie powiatowego urzędu pracy

Należy pamiętać, że o zwolnieniach grupowych trzeba dodatkowo poinformować urząd pracy. Pracodawca musi to uczynić dwa razy: przed konsultacjami ze związkami zawodowymi oraz, gdy zostanie zawarte z nimi porozumienie. Zakres informacji przekazywanych urzędowi obejmuje najważniejsze ustalenia zawarte w porozumieniu ze związkami zawodowymi albo wydanym przez pracodawcę regulaminie zwolnień.

ETAP IV - rozwiązanie stosunków pracy

Aby je rozpocząć musi upłynąć minimum 30 dni od daty zawiadomienia urzędu pracy. W przypadku naruszenia przepisów dotyczących zwolnień grupowych, pracodawca może zostać ukarany grzywną. Poza tym pracodawca, który przeprowadzając zwolnienia grupowe nie zachowa procedury zwolnień musi liczyć się z tym, że zwalniani pracownicy mogą wystąpić z roszczeniami. Pracownicy mogą bowiem żądać, w zależności od sytuacji, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia do pracy bądź zapłaty odszkodowania.

Kancelaria Prawna Skarbiec

Logo Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0