27.10.2011

Popełniłeś błąd w przelewie? Bank zapłaci!

Bank odpowiada za weryfikację danych znajdujących się w zleceniu przelewu. Jeśli popełni błąd - będzie odpowiadał do wysokości przesyłanej kwoty.

Problem dotyczy sytuacji, kiedy dane podane w zleceniu są częściowo nieprawdziwe. Można wskazać tutaj dwa przypadki: zleceniodawca podaje prawidłowy numer rachunku bankowego, zaś błędnie oznacza adresata przelewu albo na odwrót – właściwie wskazany adresat przelewu i nieprawidłowy numer rachunku bankowego. Pewnym jest, iż w obu przypadkach pieniądze mogą zostać przekazane niezgodnie z intencją zlecającego przelew.

Rysunek bank

Cel przelewu zostaje osiągnięty, gdy pieniądze znajdą się na rachunku beneficjenta przelewu. By tak się stało, każdy bank ma bezwzględny obowiązek sprawdzenia, czy numer rachunku jest zgodny z nazwą beneficjenta przelewu.

Dotychczas banki winą za niewłaściwy przelew obciążały klienta i nie chciały rekompensować poniesionych strat. Sytuacja ta jest niedopuszczalna, co potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 grudnia 2008 r. (sygn. I CSK 205/08) stwierdzając, iż żaden przepis nie nakłada na banki obowiązku konfrontowania nazwy czy nazwiska beneficjenta przelewu podanego na poleceniu przelewu z podanym na nim numerem rachunku bankowego, aczkolwiek taki obowiązek wynika z art. 354 § 1 i art. 355 kodeksu cywilnego. Na mocy tych przepisów dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Nadto dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność). Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.

Sąd Najwyższy przesądził, że bank ma obowiązek sprawdzania numeru konta beneficjenta przelewu. Dodał, iż cel przelewu zostaje osiągnięty, gdy pieniądze znajdą się na rachunku beneficjenta przelewu. By tak się stało, każdy bank ma bezwzględny obowiązek sprawdzenia, czy numer rachunku jest zgodny z nazwą beneficjenta przelewu.

Na koniec należy się zastanowić, co w sytuacji kiedy zlecający przelew podając prawidłowe dane beneficjenta pomyli się w numerze rachunku bankowego. Wydaje się, iż powołane orzeczenie Sądu Najwyższego będzie miało również zastosowanie do tego rodzaju zdarzeń. Mianowicie bank stwierdzając niezgodność numeru konta z danymi adresata przelewu winien wstrzymać jego wykonanie i niezwłocznie powiadomić zleceniodawcę.

adw. Tomasz Poznański

Kancelaria Prawna Skarbiec

Logo Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0