16.01.2002

Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych

Dnia 10 stycznia 2002 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

Dnia 10 stycznia 2002 r. weszły w życie prawie wszystkie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2001 r., nr 113, poz. 1208). Nowe przepisy mają wzmocnić pozycję oferentów w postępowaniu, a jednocześnie ułatwić i uelastycznić procedurę udzielania zamówień publicznych.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość 30.000 euro należy powołać komisję przetargową (nowy art. 20a ustawy o zamówieniach publicznych). Członkami komisji przetargowej mogą być wyłącznie pracownicy zamawiającego. Inne osoby mogą uczestniczyć w pracach komisji jedynie w charakterze biegłych (rzeczoznawców). Zamawiający zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na stronie internetowej oraz za pośrednictwem Prezesa Urzędu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 30.000 euro, zamawiający ma obowiązek ogłosić o takim przetargu w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej, od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych do dnia składania ofert. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza, ogłoszenie zamieszczane jest w siedzibie, w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej, co najmniej siedem dni przed terminem składania ofert. Przepisy o publikacji w Internecie zaczną obowiązywać dopiero 10 października 2002 r.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 41 ustawy o zamówieniach publicznych w przetargach na zamówienia powyżej 30.000 euro dostawca lub wykonawca obowiązkowo wpłaca wadium w wysokości, którą określa zamawiający, w granicach od 0,5 proc. do 3 proc. wartości zamówienia. Jeśli zamówienie nie przekracza tej wartości, zamawiający może jedynie żądać wpłacenia wadium w tej wysokości.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami środki odwoławcze wobec czynności podjętych przez zamawiającego przysługują również organizacjom pracodawców i przedsiębiorców zrzeszającym dostawców lub wykonawców wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0