30.11.2011

OPP wytłumaczy się z wydatków

Od 2012 organizacje pożytku publicznego będą musiały informować na co dokładnie przeznaczyły otrzymane środki.

Oprócz sprawozdań finansowych, organizacje pożytku publicznego (OPP) będą musiały sporządzać szczegółowe roczne sprawozdania merytoryczne (według ustalonego wzoru), zawierające informacje o ich działalności oraz o wydatkowaniu pieniędzy pochodzących z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych. Roczne sprawozdania merytoryczne OPP przekażą Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej – w terminie 15 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Kalkulator

Oprócz sprawozdań finansowych, organizacje pożytku publicznego (OPP) będą musiały sporządzać szczegółowe roczne sprawozdania merytoryczne (według ustalonego wzoru), zawierające informacje o ich działalności oraz o wydatkowaniu pieniędzy pochodzących z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych.

Co wpisać w sprawozdaniu?

Muszą się w nim znaleźć dane identyfikujące OPP – jej nazwa i adres siedziby, daty rejestracji oraz uzyskania statusu OPP, numery KRS i REGON, informacje na temat członków jej organów. W sprawozdaniu określa się też cele statutowe oraz charakter prowadzonej działalności pożytku publicznego – główne działania i ich zasięg terytorialny oraz wykaz placówek prowadzonych przez OPP (domy pomocy społecznej, centra integracji społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, itp.). Ponadto należy w nim zamieścić informacje dotyczące liczby odbiorców działań OPP (z podziałem na osoby fizyczne i prawne) oraz nieodpłatnej i odpłatnej działalności OPP, w tym działalności gospodarczej (wskazując kody PKD).

Dane o przychodach i kosztach OPP

OPP mają obowiązek podać kwoty przychodów ze swojej odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, a także z prowadzonej działalności gospodarczej i finansowej oraz przychody z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych. Muszą też poinformować, ile pieniędzy dostały ze źródeł publicznych (ze środków europejskich i budżetu państwa), a ile z prywatnych (ze składek członkowskich, darowizn, zbiórek publicznych itp.). Osobno należy wymienić działania finansowane ze środków pochodzących z 1 proc. podatku oraz kwoty wydane na każde z tych działań.

Oprócz tego OPP podają wysokość poniesionych kosztów, m.in. na prowadzenie działalności statutowej, administracyjnych oraz na kampanie reklamowe i informacyjne, a także informacje o korzystaniu z uprawnień (zwolnienia podatkowe i inne), o działalności zleconej przez administrację publiczną oraz o realizowanych przez nie zamówieniach publicznych.

Informacje o personelu OPP

Kontrowersje wzbudza część sprawozdania dotycząca zakresu danych dotyczących pracowników OPP. Należy podać liczbę osób zatrudnionych w OPP na podstawie umowy cywilnoprawnej, łączną wysokość ich wynagrodzenia, wysokość przeciętnego oraz najwyższego miesięcznego wynagrodzenia członków organu zarządzającego, innych organów OPP i pozostałych pracowników. Trzeba wpisać również, ilu jest członków OPP i ilu wolontariuszy wykonywało pracę na jej rzecz.

Sprawozdania należy umieścić do publicznej wiadomości w Internecie. Ma to umożliwić kontrolowanie sposobu, w jaki OPP wypełniają swoje zadania statutowe. Od oceny tych działań będą zależeć decyzje podatników w sprawie przekazania 1 proc. podatku.

Kancelaria Prawna Skarbiec

Logo Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0