18.03.2002

Wzory pism procesowych niezgodne z konstytucją

Trybunał konstytucyjny o rozporządzeniu w sprawie wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych

W wyroku z dnia 12 marca 2002 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2000 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępnienia stronom formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2000 r., nr 81, poz. 911) oraz przepis kodeksu postępowania cywilnego, który nakazuje sądom odrzucanie pism procesowych, w tym sprzeciwu od wyroków, tylko dlatego, że pismo nie zostało wniesione na obowiązkowym formularzu albo formularz wypełniono z błędem.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że sądy nie będą mogły już odrzucać spraw wniesionych z naruszeniem zasad dotyczących formularzy. Trybunał stwierdził, że cel, jaki przyświecał nowelizacji kpc, tj. uproszczenie postępowania i przyspieszenie procedur cywilnych w sprawach drobnych, nie został osiągnięty. Idea uproszczenia procedur jest słuszna, ale nie może naruszać praw obywatelskich, w tym tak fundamentalnego jak prawo do sądu polegające na dostępie do niego, uruchomieniu procedur i uzyskaniu wyroku.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości o obowiązkowych formularzach pism procesowych utraci moc 30 czerwca 2002 r.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0