18.04.2013

ZUS umarza składki

Brzmi nieprawdopodobnie, ale w niektórych przypadkach przedsiębiorcy mogą liczyć na przychylność ZUS.

Od 15 stycznia osoby prowadzące działalność gospodarczą, które w okresie od 1 stycznia 1999 do 28 lutego 2009 r. zalegały z opłacaniem składek ZUS, mogą się ubiegać o ich umorzenie. Mają dwa lata na złożenie odpowiedniego wniosku w tej sprawie. Umorzeniu mogą ulec niezapłacone składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy, a także związane z tym odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe i koszty egzekucyjne – naliczone przez dyrektora oddziału ZUS, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.

Osoba wypełniająca dokumenty.

Umorzenie składek wpłacanych do ZUS nie dotyczy zaległych należności sprzed 1999 roku.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o umorzenie składają osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, działalność twórczą, artystyczną i w zakresie wolnego zawodu oraz wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o., spółek jawnych, komandytowych i partnerskich. Uprawnieni do jego złożenia są:

 • aktualni przedsiębiorcy,
 • osoby, które zakończyły prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 września 2012 r. i nie prowadzą jej w dniu złożenia wniosku,
 • wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o., spółek jawnych, komandytowych i partnerskich, jeśli ich płatnik składek zakończył prowadzenie działalności gospodarczej (jeśli nie – wniosek składa płatnik składek),
 • spadkobiercy lub osoby trzecie, jeśli są zobowiązane do zapłaty składek (na mocy decyzji ZUS o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorcy z tego tytułu).
Aby uzyskać umorzenie niezapłaconych składek, przedsiębiorca nie może w dniu wydania decyzji w tej sprawie zalegać z zapłatą niepodlegających umorzeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych (zarówno własnych, jak i pracowników). Nie dotyczy to zaległych należności sprzed 1999 r. Terminy Wnioski o umorzenie można składać od 15 stycznia 2013 r. do 15 stycznia 2015 r. Jeśli w tym czasie ZUS wyda decyzję o:
 • podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym,
 • wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. lub
 • przeniesieniu odpowiedzialności z tego tytułu na spadkobiercę bądź osobę trzecią, wówczas wniosek o umorzenie można będzie złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja ZUS stała się prawomocna (chyba, że termin 15 stycznia 2015 r. będzie dłuższy).

Potrzebne dokumenty

Osoby nie prowadzące już działalności gospodarczej składają tylko wniosek o umorzenie należności. Aktualni przedsiębiorcy do wniosku o umorzenie powinni dołączyć:

 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę – przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej,
 • zaświadczenie/oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.

Ich wnioski zostaną rozpatrzone po ogłoszeniu decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej, że umorzenie nie stanowi pomocy publicznej lub, że stanowi pomoc publiczną zgodnie z rynkiem wewnętrznym.

Kancelaria Prawna Skarbiec Sp.K., która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych

Kancelaria Prawna Skarbiec

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0