17.05.2002

Nowelizacja prawa własności przemysłowej

Sejm przygotował projekt nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej. Zakłada on korzystne dla franchisingu w Polsce zmiany.

Projekt przewiduje zniesienie zakazu, ustanowionego w art. 163 ust. 2, do udzielania sublicencji na używanie znaku towarowego. Prawo własności przemysłowej w obecnym brzmieniu nie przewiduje bowiem możliwości udzielenia sublicencji na korzystanie ze znaku towarowego. Zakaz ten znacznie utrudnia i ogranicza przedsiębiorcom swobodę działalności gospodarczej.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami przedsiębiorca, który używa cudzego znaku na podstawie licencji będzie mógł upoważnić kolejnego przedsiębiorcę do posługiwania się tym znakiem, czyli udzielić sublicencji. Zgodnie z nowelą sublicencja może być udzielona jedynie w zakresie, w jakim przysługuje licencjobiorcy. Właściciel znaku będzie mógł zaprotestować, kiedy licencjobiorca lub sublicencjobiorca przekroczy uprawnienia, jakie otrzymał w umowie licencyjnej (sublicencyjnej). Będzie miał prawo zażądać, aby licencjobiorca (sublicencjobiorca) wycofał się i zapłacił za uzyskane bezpodstawnie korzyści oraz naprawił szkody. Jeśli nie zrobi tego dobrowolnie, roszczeń tych właściciel znaku będzie mógł dochodzić przed sądem.

W projekcie noweli przewidziano, iż miałaby ona wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Aktualnie nad ustawą pracuje Senat.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0