05.12.2013

E-handel ma się czego bać?

W czerwcu 2014 roku wejdą w życie przepisy zwiększające zakres obowiązków sklepów internetowych.

Nowe przepisy mają na celu zwiększenie ochrony konsumentów, co będzie nakładało na właścicieli sklepów internetowych nowe obowiązki, np. precyzyjne informowanie klientów o sposobach zapłaty, wszelkich dodatkowych kosztach oraz sposobach zwrotu towaru. Dyrektywa miała na celu m.in. zlikwidowanie barier wynikających z rozdrobnienia przepisów oraz poprawę obrotów ze sprzedaży transgranicznej.

Ludzie z monitorami zamiast głów. Fot. Paweł Kłudkiewicz

Zmiany w prawie są efektem wdrożenia w całej Unii Europejskiej Dyrektywy 2011/83/UE z 25 października 2011 roku.

Zmiany w prawie są efektem wdrożenia w całej Unii Europejskiej Dyrektywy 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 roku. Do 13 grudnia 2013 roku państwa członkowskie powinny przyjąć i opublikować przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania Dyrektywy. We wszystkich państwach członkowskich nowe przepisy mają wejść w życie do 13 czerwca 2014 roku. Polska zdecydowała się na wprowadzenie zupełnie nowej regulacji i uchylenie dotychczasowych przepisów zawartych w ustawach o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Przy okazji wdrożenia dyrektywy, polski ustawodawca porządkuje system prawny w zakresie przepisów regulujących prawa konsumenta. Ułatwi to z jednej strony ustalenie praw konsumentów i obowiązków sprzedawców, które dotychczas rozproszone były po wielu aktach prawnych, ale z drugiej strony rodzi pytanie czy nowe przepisy będą interpretowane podobnie do poprzednio obowiązujących – mówi Tomasz Rutkowski, radca prawny, Managing Associate w kancelarii Deloitte Legal.

Nowe przepisy nakładają na e-sprzedawców obowiązek przejrzystego i wyczerpującego poinformowania konsumentów o cenie produktu oraz jej wszystkich składnikach, dodatkowych kosztach oraz zasadach zwrotu towaru. Sposób informowania powinien być również dostosowany do środka porozumiewania się na odległość, za pomocą którego dochodzi do zawarcia umowy. Zostanie również wydłużony czas na odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa i będzie on wynosił 14 dni (zamiast dotychczasowych 10 dni) od dnia otrzymania towaru. Klient musi też być jasno poinformowany o tym, kto ponosi koszty zwrotu towaru. Przedsiębiorcy muszą również wprowadzić formularz odstąpienia od umowy, który będzie jednolity dla obszaru całej UE. Wprowadzone obowiązki informacyjne będą wymagały od przedsiębiorcy dostosowania wyglądu sklepu internetowego i wprowadzenia dodatkowych elementów, lub usunięcia elementów zakazanych np. formularzy, które zaznaczały dodatkowe opcje już w momencie wybrania towaru i klient musiał je usuwać samodzielnie.

(mak)