03.06.2002

Nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

23 maja 2002 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Poszerza ona dotychczasowy katalog czynów nieuczciwej konkurencji

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, czynem nieuczciwej konkurencji ma być także utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności poprzez: 1/sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odsprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji konkurencji; 2/nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom oraz do niedokonywania zakupu towarów lub usług od innych przedsiębiorców; 3/nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów.

Czynem nieuczciwej konkurencji ma być także utrudnianie małym przedsiębiorcom dostępu do rynku przez sprzedaż towarów lub usług w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 po cenie nie uwzględniającej marży handlowej, z wyjątkiem: 1/wyprzedaży posezonowej, dokonywanej dwa razy w roku na koniec sezonu letniego i zimowego, trwającej każdorazowo nie dłużej niż miesiąc, 2/wyprzedaży ze względu na upływający termin przydatności towarów do spożycia lub upływającą datę minimalnej trwałości, 3/likwidacji obiektu handlowego, o ile sprzedaż taka trwa nie dłużej niż 3 miesiące od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o likwidacji tego obiektu, a w przypadku likwidacji wszystkich obiektów handlowych przedsiębiorcy w związku z zaprzestaniem przez niego działalności handlowej - nie dłużej niż rok.

Nowelizacja reguluje też zasady sprzedaży premiowej. Sprzedaż taka będzie dozwolona pod warunkiem, że premie będą miały niewielką wartość lub będą to próbki towaru albo wygrane w konkursach lub loteriach promocyjnych, organizowanych zgodnie z przepisami ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.

Nowelizacja definiuje też czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie loterii promocyjnych, którym jest formułowanie ofert w sposób stwarzający konsumentowi - niezależnie od wyniku losowania czy wiedzy konsumenta - nadzieję albo pewność wygranej, jeżeli konsument złoży zamówienie na towar lub usługę objęte promocją, albo zapłaci oferentowi z góry jakąkolwiek kwotę. Zgodnie z nowelizacją czynem tym jest w szczególności formułowanie ofert w dokumencie wystawionym imiennie na konsumenta, mającym cechy pisma o charakterze oficjalnym.

Zgodnie z ustawą sprzedażą lawinową, która jest uznana za czyn nieuczciwej konkurencji, jest proponowanie nabywania towarów lub usług poprzez składanie nabywcom tych towarów lub usług obietnicy uzyskania korzyści materialnych w zamian za nakłonienie innych osób do dokonania takich samych transakcji, które to osoby uzyskałyby podobne korzyści materialne wskutek nakłonienia kolejnych osób do udziału w systemie. Wyjątkowo można będzie prowadzić taką sprzedaż, jeżeli korzyści materialne uzyskane z uczestnictwa w tym systemie będą pochodziły z zakupu lub sprzedaży towarów po cenie, która nie może rażąco przekraczać rzeczywistej rynkowej ich wartości, a jednocześnie w razie rezygnacji z systemu wycofujący się będzie miał prawo do odsprzedaży, w ciągu pół roku, organizatorowi systemu za co najmniej 90 proc. ceny zakupu wszystkich kupionych od niego towarów, instrukcji czy próbek towarów.

Za organizowanie sprzedaży lawinowej lub kierowanie nią grozić będzie kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Natomiast za sprzedaż premiową i loterie promocyjne (naruszające ustawę) oraz za nieuczciwą reklamę grozić ma areszt albo grzywna. Powództwo w trybie przepisów ustawy wyłącznie w sprawach konsumentów będą mogli wnosić: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organizacje konsumenckie, a także powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów. Zgodnie z nowelą zwiększy się także ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Obejmie ona wszelkie informacje mające dla przedsiębiorcy wartość gospodarczą, które uznał za poufne i zastosował.

Nowelizacja miałaby wejść w życie po 3 miesiącach od dnia jej ogłoszenia. W chwili obecnej zajmuje się nią Senat.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0