09.06.2014

Nie oddawaj logo nieznajomym

Własne logo warto chronić na wszystkie sposoby. Przydatne mogą się okazać przepisy ustawy o prawie autorskim.

Miłośnikom nowych technologii firma Apple znana jest jako producent wysokiej klasy telefonów, komputerów osobistych i tabletów. Jest także nieustępliwym graczem w walce o ochronę swojego logo. Apple występuje bowiem do sądu lub grozi procesem każdej firmie, w której logo dopatrzy się choćby niewielkiego podobieństwa do swojego znaku towarowego. Słusznie czy nie, Apple pokazuje, jak skutecznie chronić znaki towarowe przed bezprawnym ich wykorzystywaniem. To bowiem na przedsiębiorcy, który zarejestrował znak towarowy, spoczywa obowiązek dbania o to, by nieuprawnione podmioty nie wykorzystywały jego własności, a marka nie była narażana na szkodę. Przeciwko naruszaniu znaku towarowego może także wystąpić licencjobiorca (tj. podmiot, który używa zarejestrowanego znaku towarowego w obrocie na podstawie licencji) oraz podmioty, na rzecz których, na prawie do znaku, ustanowiono zastaw lub użytkowanie. Prawna ochrona znaków towarowych zagwarantowana jest również w internecie. Spory związane z naruszaniem znaku towarowego rozstrzyga sąd.

prawnik Fot. Usługi Prawne Bona Fides

Na przedsiębiorcy, który zarejestrował znak towarowy, spoczywa obowiązek dbania o to, by nieuprawnione podmioty nie wykorzystywały jego własności, a marka nie była narażana na szkodę.

Kiedy naruszamy prawo ochronne na znak towarowy
Do naruszenia dochodzi, gdy nieuprawniona osoba bez zgody właściciela znaku, używa w obrocie gospodarczym:
– znaku identycznego do znaku zarejestrowanego, w odniesieniu do identycznych towarów,
– znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, o ile zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd,
– znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.
Osoba, która w ten sposób narusza prawo przedsiębiorcy do znaku, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Co zrobić, gdy ktoś narusza nasze logo
Właściciel znaku towarowego może przede wszystkim domagać się zaprzestania działań, które grożą naruszeniem jego prawa do znaku. Jeżeli stan naruszania trwa albo istnieje ryzyko jego powtórzenia, właścicielowi oznaczenia przysługuje także roszczenie o zaniechanie naruszania znaku (np. zaprzestanie oznaczania nim produkowanych przez siebie produktów) oraz o usunięcie skutków naruszenia. Przedsiębiorca, którego znak towarowy bezprawnie wykorzystano, może domagać się zamieszczenia w prasie odpowiedniego ogłoszenia. Takie ogłoszenie to dla przedsiębiorcy swego rodzaju zadośćuczynienie. Dla potencjalnych odbiorców to z kolei możliwość uzyskania rzetelnej informacji. Właściciel znaku towarowego może też żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych (określonych w kodeksie cywilnym) oraz domagać się wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Korzyść uzyskana bezpodstawnie to korzyść, którą uzyskał naruszyciel, a którą uzyskałby właściciel znaku, gdyby naruszenia nie dokonano. Jeżeli naruszenie prawa do znaku polegało na bezprawnym oznaczaniu znakiem produkowanych przez siebie towarów, uprawniony może żądać wydania przez sąd orzeczenia o rozporządzaniu bezprawnie wytworzonymi towarami.

Inne możliwości ochrony
W ochronie przed naruszaniem zarejestrowanego znaku towarowego przydatne okazać się mogą przepisy ustawy o prawie autorskim. Rejestracja znaku towarowego nie pozbawia go ochrony przewidzianej dla utworów. Logo można uznać za utwór, jeżeli jest przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonym w jakiejkolwiek postaci. Wartość, przeznaczenie czy sposób wyrażenia znaku nie ma znaczenia dla przyznania mu ochrony. Logo, które posiada cechy utworu, będzie korzystało z ochrony już od momentu stworzenia. Kara za jego naruszenie może być bolesna i wynosić aż trzykrotność wartości wynagrodzenia, które byłoby wymagane za zgodne z prawem używanie znaku.

Ochrona oznaczeń niezarejestrowanych
Przedsiębiorcy, którzy nie zgłosili swojego znaku towarowego do rejestracji, mogą korzystać z ochrony przed jego naruszaniem, przewidzianej w przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ustawa ta chroni bowiem wszystkie oznaczenia używane w obrocie gospodarczym. Znajdą one zastosowanie, gdy inny przedsiębiorca działa w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli działa w sposób zagrażający lub naruszający interes innego przedsiębiorcy lub klienta (np. gdy rozpowszechnia nieprawdziwe informacje o konkurencie), jeżeli oznacza swoje towary, usługi lub przedsiębiorstwo w sposób, który może wprowadzać w błąd (np. nakleja etykiety nasuwające skojarzenia z zarejestrowanym znakiem) oraz gdy utrudnia innym przedsiębiorcom dostęp do rynku (np. nakłania do niedokonywania zakupu towarów lub usług pod daną marką).
Maria Czerwiecka

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0