02.07.2002

Nowelizacja prawa dewizowego

Dnia 20 czerwca 2002 roku Sejm uchwalił ustawę nowelizującą prawo dewizowe

Nowa ustawa dostosowuje polskie prawo dewizowe do unijnego. Znosi większość z obowiązujących obecnie ograniczeń dewizowych, pozostawiając te, które odnoszą się do krajów nie należących do Unii Europejskiej i taki, które zostały dozwolone przez Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.

Najistotniejsza zmiana polega na wprowadzeniu swobodnego przepływu pieniędzy między kontami obywateli polskich w bankach polskich i zagranicznych. Nowelizacja wprowadza tu jedynie dwa ograniczenia. Otóż rezydenci i nierezydenci, przekraczający granice Polski, którzy przywożą do kraju złoto dewizowe lub platynę dewizową, a także krajowe lub zagraniczne środki płatnicze są obowiązani zgłaszać ten przywóz w formie pisemnej organom celnym lub straży granicznej, a także bez wezwania okazywać dokumenty potwierdzające prawo do ich przywozu, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10 tys. euro

Poza tym wysyłać za granicę wartości dewizowe lub krajowe środki płatnicze będzie można wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub podmiotów uprawnionych do dokonywania czynności w tym zakresie; jeżeli kwota przekazu przekroczy wartość 10 tys. ustawa nakłada obowiązek pośrednictwa uprawnionego banku.

Kolejną nowością w jest wprowadzenie obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności kantorowej; zezwolenia będą udzielane przez Prezesa NBP osobie fizycznej nie karanej za przestępstwa skarbowe lub za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Osoba, która zgłosi wniosek o wydanie zezwolenia, powinna wcześniej ukończyć kurs obejmujący prawne i praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem kantoru lub wykazać się rocznym świadectwem pracy w banku na stanowisku związanym z obsługą transakcji walutowych. Wprowadzono także ograniczenie w postaci 50 tys. euro dla transakcji kantorowych.

Nowelizacja przewiduje również zmiany innych aktów prawnych, m.in. w kodeksie karnym skarbowym. Zgodnie z nimi wywóz lub wysyłanie za granicę dewiz bez wymaganego zezwolenia grozi karą grzywny lub pozbawieniem wolności do dwóch lat.

Ustawa miałaby wejść w życie 1 października 2002 r. Obecnie zajmuje się nią Senat.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0