19.08.2002

Nowelizacja kodeksu pracy

Nowelizacje przepisów Kodeksu pracy została przyjęta przez Senat

Senat przyjął nowelizację Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, która została uchwalona przez Sejm dnia 26 lipca 2002 r. Nowelizacja wprowadza szereg nowych przepisów, zgodnie z którymi m.in.:
 • pracodawca będzie mógł w trudnej sytuacji finansowej zawrzeć ze związkami zawodowymi porozumienie o zawieszeniu na okres nie dłuższy niż trzy lata stosowania w całości lub w części układów zbiorowych pracy i regulaminów, w których uprawnienia pracownicze mają szerszy zakres niż wynika to z Kodeksu pracy. Porozumienie to będzie jednak wymagało zgody wojewódzkiej komisji dialogu społecznego;
 • wprowadzono zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi przy niezmienionych warunkach wykonywania pracy. Doprecyzowano definicję stosunku pracy dodając do tego, że świadczenie pracy następuje pod kierunkiem pracodawcy za wynagrodzeniem, również to, że we wskazanym przez pracodawcę miejscu i czasie. Wprowadzono też możliwość zastępowania pracownika podczas jego usprawiedliwionej, długotrwałej nieobecności, przez innego pracownika zatrudnionego na ten czas;
 • obowiązek tworzenia regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy będzie dotyczył pracodawców zatrudniających od 20 pracowników, a nie tak jak teraz 5 pracowników;
 • pierwszy dzień zwolnienia chorobowego, które trwa nie dłużej niż sześć dni będzie nieodpłatny, natomiast przy zwolnieniu trwającym co najmniej siedem dni, prawo do wynagrodzenia za pierwszy dzień choroby nie zmieni się;
 • obowiązek tworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy będzie dotyczył pracodawcy zatrudniającego więcej niż 100 pracowników (dotychczas 10);
 • nowelizacja wprowadza termin „zwolnienie grupowe” do ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Pojęcie to będzie odnosić się wyłącznie do zakładów zatrudniających powyżej 20 osób, w mniejszych zakładach takich zwolnień nie będzie. W zakładach liczących mniej niż 100 pracowników za zwolnienie grupowe będzie można uznać takie, przy których w ciągu 3 miesięcy pracę straci co najmniej 10 osób; gdy liczba zatrudnionych wynosi od 100 do 300 osób, za zwolnienia grupowe będzie można uznać takie, które obejmą 10 procent załogi;
 • termin zawiadomienia zakładowej organizacji związkowej o przeprowadzeniu zwolnienia grupowego będzie wynosił 30 dni (obecnie 45 dni); odprawy pieniężne wg nowych przepisów wynikać będą ze stażu pracy u danego pracodawcy, a nie ze stażu ogólnego.

  Większość przepisów nowelizacji wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

  Udostępnij artykuł

  Komentarze na forum

  0