02.09.2002

Firma nie tylko dla spółek

Jeżeli projekt nowelizacji kodeksu cywilnego stanie się obowiązującym prawem, znacznie poszerzy się krąg podmiotów uprawnionych do używania firmy w obrocie

Jak poinformowała Rzeczpospolita z chwilą wejścia w życie nowelizacji znacznie poszerzy się krąg podmiotów uprawnionych do używania firmy w obrocie. W myśli bowiem projektu firma to oznaczenie, pod którym działa przedsiębiorca, a więc nie tylko spółka prawa handlowego, lecz i osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje przymiot zdolności prawnej, która we własnym imieniu, zarobkowo oraz w sposób zorganizowany i ciągły prowadzi działalność gospodarczą (prowadzi przedsiębiorstwo).

Projekt wprowadza odrębne zasady konstruowania firmy dla osób fizycznych i prawnych (zgodnie z art. 33 § 2 przepisy o osobach prawnych stosuje się odpowiednio do jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi) oraz wyraźnie określa wymagania dotyczące brzmienia firmy oddziału osoby prawnej. Zgodnie z projektem:

  1. firmą osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jest jej imię i nazwisko (nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu),
  2. firmą osoby prawnej jest jej nazwa (nazwa powinna zawierać określenia wskazujące rodzaj osoby prawnej, które może być podane w skrócie),
  3. firma osoby prawnej powinna zawierać jej pełną nazwę oraz określenie oddziału, a w szczególności miejscowość, w której oddział ma siedzibę

Zgodnie z k. h. każda nowa firma powinna odróżniać się dostatecznie od firm wpisanych lub zgłoszonych wcześniej do rejestru w tej samej miejscowości. W myśl natomiast projektu firma przedsiębiorcy powinna odróżniać się dostatecznie od innych na tym samym rynku. Niestety projektodawca nie definiuje pojęcia „ten sam rynek”, co może wywołać liczne kontrowersje przy jego interpretacji.

Więcej:Rzeczpospolita, Joanna Sitko, 27 sierpnia 2002

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0