Słownik franczyzy i biznesu: Hipoteka przymusowa

Skarbowi Państwa i jednostce samorządu terytorialnego przysługuje hipoteka na wszystkich nieruchomościach podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego lub osób trzecich z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji Podatkowej, a także z tytułu zaległości podatkowych w podatkach stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, zwana dalej "hipoteką przymusową".

Przedmiotem hipoteki przymusowej może być:

 1. część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział podatnika;
 2. nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności łącznej podatnika i jego małżonka;
 3. nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności łącznej wspólników spółki cywilnej lub część ułamkowa nieruchomości stanowiąca udział wspólników spółki cywilnej - z tytułu zaległości podatkowych spółki.

Przedmiotem hipoteki przymusowej jest również:

 1. użytkowanie wieczyste;
 2. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego;
 3. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;
 4. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 5. wierzytelność zabezpieczona hipoteką.
 6. Hipoteka przymusowa powstaje przez dokonanie wpisu do księgi wieczystej, z zastrzeżeniem art. 38 § 2 Ordynacji Podatkowej. Podstawą wpisu hipoteki przymusowej jest:

  1. doręczona decyzja:
   • ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego,
   • określająca wysokość zobowiązania podatkowego,
   • określająca wysokość odsetek za zwłokę,
   • o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta,
   • o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej,
   • o odpowiedzialności spadkobiercy,
   • określająca wysokość zwrotu podatku;
  2. tytuł wykonawczy lub zarządzenie zabezpieczenia, jeżeli może być wystawione, na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji bez wydawania decyzji, o której mowa w pkt 1.

  Hipoteka przymusowa jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela przedmiotu hipoteki i przysługuje jej pierwszeństwo zaspokojenia przed hipotekami ustanowionymi dla zabezpieczenia innych należności.

  źródło: www.skarbiec.biz