17.04.2001

Uchwalone przez sejm

Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia

Dnia 29 marca 2001 r. Sejm uchwalił ustawę o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Nowa ustawa, która ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 1970 r.

W porównaniu z dotychczas obowiązującą ustawą, nowa ustawa w art. 3 zawiera obszerny słowniczek (31 definicji), w którym znajduje się m.in. definicja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (w tym dietetycznych środków spożywczych), środka spożywczego sfałszowanego, produktu genetycznie zmodyfikowanego, nowej żywności. Ustawa określa wymagania dotyczące jakości zdrowotnej żywności, przestrzegania zasad higieny oraz warunki produkcji i obrotu żywnością (rozdział 2 ustawy), a także warunki przeprowadzania urzędowej kontroli żywności (rozdział 3). W rozdziale 4 ustawy zostały opisane sankcje karne za niestosowanie się do obowiązujących przepisów, np. sankcje karne za takie oznaczenie środka spożywczego, które wprowadza w błąd co do jego jakości zdrowotnej lub wartości odżywczej.

Zgodnie z ustawą zezwolenia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu wydania przepisów wykonawczych do nowej ustawy. Zezwolenia te stają się decyzjami w rozumieniu nowej ustawy. Dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych, o ile nie są sprzeczne z nową ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2002 r.

Ustawa została przekazana do Senatu i czeka na jego poprawki.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0