08.11.2005

Wsparcie innowacyjności

Kredyt technologiczny, status centrum badawczo-rozwojowego dla przedsiębiorstw, odliczenia podatkowe dla inwestujących w nowe technologie, rozszerzenie zadań Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - to rozwiązania ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, która weszła w życie w październiku br.

Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej dostarcza nowych instrumentów dla wzmocnienia innowacyjności polskiej gospodarki. Mają one powstrzymać nasilające się w ostatnich latach negatywne zjawiska, tj.: spadek udziału nakładów na działalność badawczo-rozwojową w PKB, niska innowacyjność przedsiębiorstw, brak zachęt dla przedsiębiorstw do ponoszenia zwiększonych wydatków na innowacje.

Głównym celem ustawy jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki poprzez wzrost nakładów sektora prywatnego na badania i rozwój oraz poprawa efektywności gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na B+R. Cel ten będzie realizowany poprzez:

 • rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego,
 • poprawę efektywności wdrażania polityki innowacyjnej na poziomie krajowym i regionalnym,
 • wzrost efektywności wykorzystywania środków publicznych przeznaczonych na działalność innowacyjną
 • zwiększenie zainteresowania działalnością innowacyjną podmiotów sektora prywatnego wyrażone wzrostem nakładów przedsiębiorstw na działalność badawczo - rozwojową.

Narzędziami realizacji powyższych celów będą:

 • nowy instrument finansowy w postaci kredytu technologicznego,
 • nadawanie przedsiębiorcom statusu centrów badawczo-rozwojowych (cbr),
 • zmiany w prawie podatkowym,
 • rozszerzenie zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Kredyt Technologiczny

O kredyt technologiczny będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący nabyć lub wykorzystać własną, nową technologię do produkcji nowych wyrobów lub modernizacji istniejącej już linii produkcyjnej. Kredyt pokryje inwestycje a ponadto przedsiębiorca, który udokumentuje sprzedaż towarów i usług powstałych w jej wyniku będzie miał możliwość ubiegania się o umorzenie do 50 proc. wartości kredytu.

Kredyt będzie obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który będzie dokonywał umorzenia kredytu w ratach. Jej wysokość będzie wynosić 20 proc. wartości netto wykazanej na fakturach sprzedaży innowacyjnych towarów lub usług powstałych w wyniku inwestycji. Wysokość kapitału kredytu technologicznego nie będzie mogła przekroczyć kwoty 2 mln euro, a całkowita kwota umorzenia 1 mln euro.

Centrum Badawczo – Rozwojowe (cbr)

Celem nadawania przedsiębiorcom statusu cbr jest rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego oraz wzrost popytu na usługi B+R przez powiązanie statusu Centrum z zachętami podatkowymi. O status centrum badawczo-rozwojowego będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy osiągający co najmniej 800 tys. euro przychodu ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych (w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku), z czego 50 proc. powinno pochodzić ze sprzedaży wytworzonych przez siebie wyników badań lub prac rozwojowych.

Status cbr stanowi propozycję m.in. dla: zagranicznych inwestorów chcących zlokalizować swoje centra badawczo–rozwojowe w Polsce, krajowych przedsiębiorstw o charakterze prywatnych instytucji badawczych oraz dla przekształconych i skomercjalizowanych jednostek badawczo-rozwojowych.

Przedsiębiorca, który uzyska status cbr będzie zwolniony z podatku od nieruchomości (w tym od nieruchomości rolnych i leśnych) wykorzystywanych do prowadzenia badań i prac rozwojowych. Centrum badawczo-rozwojowe może też stworzyć fundusz innowacyjności z comiesięcznego odpisu wynoszącego nie więcej niż 20 proc. przychodu uzyskanego przez centrum badawczo-rozwojowe w danym miesiącu. Centrum będzie przeznaczać środki z funduszu na pokrywanie kosztów prowadzenia badań i prac rozwojowych. Kwota odpisana na fundusz pomniejszy podstawę opodatkowania.

Nowe zadania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Ustawa rozszerza zakres zadań PARP, tak aby poprawić warunki i skuteczność wdrażania polityki innowacyjnej państwa na poziomie krajowym i regionalnym. Doprowadzi to również do zwiększenia zainteresowania działalnością innowacyjną ze strony przedsiębiorstw. Do nowych zadań Agencji będzie należało m.in.

 • Wspieranie i promocja przedsięwzięć, w tym programów, centralnych i regionalnych w zakresie rozwoju innowacyjności;
 • Wspomaganie organów administracji rządowej i samorządowej w zbieraniu i przetwarzaniu danych o potrzebach gospodarki narodowej w zakresie innowacyjności;
 • Wspieranie działalności instytucji otoczenia przedsiębiorstw działających na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, tj: jednostki badawczo-rozwojowe, centra badawczo-rozwojowe, centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne;
 • Nadzorowanie i koordynacja Krajowej Sieci Innowacji oraz wspieranie jej działań.

Zmiany w prawie podatkowym

Kolejnym narzędziem ustawy są zmiany do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT). Mają one zachęcić przedsiębiorców do kupowania i wdrażania nowych technologii.

Przedsiębiorca kupujący nową technologię od polskich i zagranicznych jednostek naukowych (w tym od przedsiębiorstw o statusie cbr) może odliczyć od podstawy opodatkowania cenę jej zakupu w wysokości nie większej niż 50 proc. w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 30 proc. w przypadku pozostałych przedsiębiorstw. Istnieje także możliwość zaliczenia w koszty wydatków na prace rozwojowe, niezależnie od wyniku jakim się zakończyły.

Ponadto skrócono okres amortyzacji zakończonych prac rozwojowych z 36 do 12 miesięcy oraz wprowadzono 22 proc. stawkę podatku VAT na usługi naukowo-badawcze. Dotychczas usługi te były zwolnione z podatku VAT, co stanowiło barierę dla współpracy podmiotów sprzedających usługi badawczo-rozwojowe z innymi podmiotami gospodarczymi, gdyż podmioty prowadzące badania ponosiły zwiększone koszty swojej działalności w związku z brakiem możliwości odliczenia podatku VAT płaconego przy zakupie materiałów i usług.

Oczekiwanym rezultatem wejścia w życie ustawy jest zmniejszenie dystansu pomiędzy polską gospodarką a gospodarkami krajów wysokorozwiniętych i zapewnienie polskim przedsiębiorstwom lepszej pozycji konkurencyjnej na krajowym i międzynarodowym rynku.

Info: Ministerstwo Gospodarki i Pracy