16.11.2001

Monitor Sądowy i Gospodarczy

Nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości o Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Dnia 10 listopada 2001 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2001 r. (Dz. U. nr 124, poz. 1358) zmieniające rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 45, poz. 204 z późn. zm.). Nowe przepisy wprowadzają stawki opłaty za opublikowanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym [dalej „MSiG”] informacji o zamiarze udzielenia pomocy publicznej przedsiębiorcom. Opłata za takie ogłoszenie dotyczące jednego przedsiębiorcy wynosi 60 zł.

Nowe przepisy dotyczące opłat za ogłoszenia w MSiG wprowadzono w związku z obowiązującą od 1 stycznia 2001 r. ustawą o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. nr 60, poz. 704). Ustawa ta przewiduje dwa rodzaje ogłoszeń, które muszą znaleźć się w MSiG. Pierwszy dotyczy informacji o projekcie decyzji lub umowy, na podstawie której wymienione organa (instytucje i organizacje) chcą udzielić pomocy. Informacje te przekazują Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów [dalej „UOKiK”], do którego należy nadzór nad przyznawaniem tej pomocy. Na nim też ciąży obowiązek ogłoszenia ich w MSiG. W drugim ogłoszeniu UOKiK podaje, jakie zajął stanowisko w sprawie udzielenia pomocy.

Zgodnie z rozporządzeniem opłata za każde z ww. ogłoszeń wynosi 60 zł od jednego przedsiębiorcy (w sumie 120 zł). Koszt ogłoszeń w MSiG ponoszą udzielający pomocy.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0