09.01.2012

Umowa z przedstawicielem

Przedsiębiorca może ustanowić przedstawiciela podatkowego bez konieczności wizyty u notariusza.

Przedstawiciela ustawowego mają obowiązek ustanowić podatnicy VAT (osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne), którzy nie posiadają siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub stałego miejsca zamieszkania w Polsce. Dotyczy to tzw. podatników VAT czynnych, czyli niezwolnionych z obowiązku opłacania tego podatku. Od 1 kwietnia 2011 r. do ustanowienia przedstawiciela podatkowego nie potrzeba umowy sporządzanej w formie aktu notarialnego. Wystarczy zwykła umowa zawarta między podatnikiem VAT a podmiotem, który spełnia warunki, aby zostać jego przedstawicielem ustawowym.

Dwie kobiety podczas negocjacji

Przedstawicielem podatkowym może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej z siedzibą w Polsce albo osoba fizyczna na stałe zamieszkała w Polsce, jeśli spełnia warunki wymienione w ustawie o VAT.

Kto może zostać przedstawicielem podatkowym?

Przedstawicielem podatkowym może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej z siedzibą w Polsce albo osoba fizyczna na stałe zamieszkała w Polsce, jeśli spełnia wszystkie cztery warunki wymienione w ustawie o VAT:

  1. Jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny;
  2. Przez ostatnie dwa lata regulowała w terminie swe zobowiązania podatkowe (według nowych przepisów dopuszczalne jest zaleganie z wpłatami do wysokości 3% kwoty należnych zobowiązań – odrębnie w każdym podatku stanowiącym dochód budżetu państwa);
  3. Przez ostatnie dwa lata nie była skazana za popełnienie przestępstwa skarbowego (w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne wymaganie to dotyczy wspólników spółki cywilnej lub handlowej bez osobowości prawnej, członków władz zarządzających i głównych księgowych);
  4. Może zawodowo wykonywać doradztwo podatkowe lub usługowo prowadzić księgi rachunkowe.

Ostatniego warunku nie muszą spełniać agencje celne będące przedstawicielami podatkowymi podatników dokonujących na terytorium naszego kraju jedynie importu towarów, których miejscem przeznaczenia jest inny kraj UE i wywożących je z Polski w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Umowa o ustanowieniu przedstawiciela podatkowego

Umowa określa dane podatnika (imię i nazwisko, adres za granicą) oraz dane identyfikacyjne przedstawiciela podatkowego (imię i nazwisko lub nazwa, adres, NIP), adres prowadzenia i przechowywania dokumentacji, a także oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych od przedstawiciela podatkowego.

Kopię umowy należy złożyć Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, który potwierdza jej zgodność z oryginałem. Umowa zawarta na poprzednich zasadach, sprzed 1 kwietnia 2011 r., jest ważna jeśli jej odpis wraz z kopią zaświadczenia organu podatkowego o spełnianiu ustawowych warunków zostały złożone naczelnikowi wymienionego urzędu skarbowego.

Przedstawiciel podatkowy rozlicza VAT, prowadzi i przechowuje dokumentację oraz ewidencję, jak również dokonuje innych czynności w zakresie tego podatku, jeśli zostały one wymienione w umowie. Ponadto przedstawiciel podatkowy, odpowiada solidarnie z podatnikiem za jego zobowiązania podatkowe.

Nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela ustawowego, jeśli podatnikiem VAT jest podmiot z siedzibą działalności gospodarczej lub stałym miejscem jej prowadzenia w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Kancelaria Prawna Skarbiec

Logo Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0