02.01.2003

Urząd pracy musi wiedzieć

W Sejmie czeka na rozpatrzenie projekt nowej ustawy o zwolnieniach grupowych, która zaczęłaby obowiązywać w momencie wejścia Polski do Unii i czyniła zadość obowiązującym w niej standardom prawnym.

Jednym z nowych rozwiązań jest notyfikacja – nieznany w obowiązujących regulacjach etap postępowania związanego ze zwolnieniami grupowymi, który ma polegać na pisemnym zawiadomieniu urzędu pracy o zamiarze ich dokonania. Rządowy projekt ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących indywidualnie pracowników potwierdza nowe regulacje wprowadzone w lipcu 2002 r. do obowiązującej ustawy o zwolnieniach grupowych, zgodnie z którymi można je przeprowadzać tylko w firmach zatrudniających co najmniej 20 pracowników.

Pracodawca nadal będzie miał obowiązek konsultowania zamiaru przeprowadzenia zwolnienia grupowego z zakładowymi organizacjami związkowymi. Szczególnie pod kątem uniknięcia lub zmniejszenia rozmiarów zwolnień, przekwalifikowania lub przeszkolenia zawodowego oraz uzyskania przez zwolnionych innego zatrudnienia. Pozostałby też obowiązek pisemnego poinformowania związków o przyczynach zwolnień, liczbie zatrudnionych przewidzianych do zwolnienia i grupach zawodowych, których ten zamiar dotyczy, oraz o innych związanych z tym kwestiach. Taka sama informacja byłaby kierowana także do urzędu pracy.

Wypowiedzenie pracownikom stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych mogłoby następować nie wcześniej niż po notyfikacji, a rozwiązanie stosunku pracy – nie wcześniej niż po następnych 30 dniach (termin ten nie dotyczy likwidacji pracodawcy w wyniku prawomocnego wyroku)

W projekcie przewiduje się odprawy dla zwalnianych grupowo. Zatrudnionym u danego pracodawcy mniej niż 2 lata wypłacano by miesięczne wynagrodzenie; dla zatrudnionych w granicach 2-8 lat – dwumiesięczne wynagrodzenie; zatrudnionym ponad 8 lat – trzymiesięczne wynagrodzenie (jednak nie więcej niż 15-krotność minimalnego wynagrodzenia.

Jolanta Kroner, Rzeczpospolita, 17.12.2002, „Prawo co dnia”

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0