01.10.2003

Nowe prawo upadłościowe cz. IV

1 października 2003 r. weszła w życie nowa ustawa – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2003, Nr 60, poz. 535). Nowe prawo ma zastosowanie do wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od dłużników niewypłacalnych, reguluje skutki ogłoszenia upadłości oraz zasady postępowania naprawczego.

Koszty postępowania upadłościowego

Do kosztów postępowania upadłościowego zalicza się opłaty sądowe oraz wydatki niezbędne dla osiągnięcia celu postępowania. Do wydatków postępowania należą m.in. wynagrodzenie syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy, wynagrodzenie kuratorów. Koszty postępowania upadłościowego pokrywane są z masy upadłości. Niepokryte z masy upadłości koszty po zakończeniu postępowania ponosi upadły.

Zgłoszenie wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie. Do pisma należy dołączyć oryginały lub notarialnie poświadczone odpisy dokumentów uzasadniających zgłoszenie. Jeżeli zgłoszenie wierzytelności odpowiada wymaganiom formalnym sędzia-komisarz przekazuje odpis zgłoszenia syndykowi, nadzorcy sądowemu lub zarządcy. Po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności syndyk, nadzorca sądowy lub zarządca sporządza listę wierzytelności. Następnie lista jest przekazywana sędziemu-komisarzowi, który o jej sporządzeniu ogłasza przez obwieszczenie i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia wierzycielom oraz upadłemu przysługuje prawo złożenia sprzeciwu. Sprzeciw rozpoznaje sędzia-komisarz na rozprawie. Po uprawomocnieniu się postanowienia sędzia-komisarz zatwierdza listę wierzytelności.

Wierzytelność, której uznania odmówiono w całości lub części może być dochodzona przeciwko upadłemu po umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłościowego.

Układ

Jeżeli sąd ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu, a propozycje układowe nie zostały wcześniej złożone, upadły powinien je zgłosić w terminie miesiąca. Jeżeli sąd ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, propozycje układowe mogą zgłosić upadły oraz syndyk i rada wierzycieli. Sąd może zmienić postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, jeżeli są podstawy do takiej zmiany. Propozycje układowe powinny określać sposób restrukturyzacji zobowiązań upadłego oraz zawierać uzasadnienie. Propozycje restrukturyzacji mogą obejmować m.in.:

    a) odroczenie wykonania zobowiązań,
    b) rozłożenie długów na raty,
    c) zmniejszenie sumy długów,
    d) konwersję wierzytelności na udziały lub akcje.

Układ może także przewidywać zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego (układ likwidacyjny).

<-- Prawo upadłościowe cz. III | Prawo upadłościowe cz. V -->

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0