Nowe prawo upadłościowe cz. V

Piątek
17.10.2003
1 października 2003 r. weszła w życie nowa ustawa – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2003, Nr 60, poz. 535). Nowe prawo ma zastosowanie do wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od dłużników niewypłacalnych, reguluje skutki ogłoszenia upadłości oraz zasady postępowania naprawczego.
 

Zawarcie układu

W terminie miesiąca od zatwierdzenia listy wierzytelności powinno się odbyć zgromadzenie wierzycieli. Na zgromadzeniu nadzorca sądowy lub zarządca składa sprawozdanie oceniające stan przedsiębiorstwa oraz opiniuje możliwość wykonania propozycji układowych. Układ zostaje przyjęty, jeżeli wypowie się za nim większość wierzycieli z każdej z list wierzycieli. Listy wierzycieli obejmują kategorie interesów wierzycieli mających łącznie nie mniej niż dwie trzecie ogólnej sumy wierzytelności. Jeżeli układ nie zostanie zawarty sąd zmienia postanowienie wydając nowe postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego i ustanawia syndyka masy upadłości. Ponowne przystąpienie do zawarcia układu jest niedopuszczalne. Sąd zatwierdza układ, bądź odmawia jego zatwierdzenia, jeżeli narusza on prawo, albo jest oczywiste, że układ nie zostanie wykonany.

Skutki układu

Układ wiąże wszystkich wierzycieli, nawet tych, których wierzytelności nie zostały umieszczone na liście. Jeżeli po zatwierdzeniu układu nastąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych, która wpłynęła na wzrost lub zmniejszenie dochodów z przedsiębiorstwa, upadły oraz każdy z wierzycieli może wystąpić o zmianę układu. Układ może również zostać uchylony przez sąd na wniosek wierzyciela bądź upadłego z powodu niewykonywania jego postanowień przez upadłego, bądź gdy jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany. W przypadku uchylenia układu dotychczasowi wierzyciele dochodzą swych roszczeń w ich pierwotnej wysokości, odsetki nalicza się do dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu układu.

Likwidacja masy upadłości

Po ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku syndyk przystępuje do spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości. Syndyk może sprzedać ruchomości na zaspokojenie kosztów postępowania. Likwidacji masy upadłości dokonuje się przez sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości lub jego zorganizowanej części, sprzedaż nieruchomości i ruchomości, ściągnięcie wierzytelności.

Fundusze masy upadłości

Fundusze masy upadłości obejmują sumy uzyskane z likwidacji masy upadłości oraz dochód uzyskany z prowadzenia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa upadłego, jak również odsetki od tych sum zdeponowanych z banku. Podziału funduszów dokonuje się jednorazowo albo kilkakrotnie w miarę likwidacji masy upadłości po zatwierdzeniu przez sędziego-komisarza listy wierzytelności. Wierzyciele są zaspokajani wg następującej kolejności:

  1. kategoria pierwsza – koszty postępowania upadłościowego, należności z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe pracowników, należności ze stosunku pracy, należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego za ostatnie dwa lata, renty należne za wywołanie choroby (...) [art. 342 ust. 1 Ustawy];
  2. kategoria druga – podatki, inne daniny publiczne (...);
  3. kategoria trzecia – inne wierzytelności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w kategorii czwartej, wraz z odsetkami za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości, z odszkodowaniem umownym, kosztami procesu i egzekucji;
  4. kategoria czwarta – odsetki, które nie należą do wyższych kategorii w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także sądowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów.

Ustalenie planu podziału

Syndyk sporządza i składa sędziemu-komisarzowi plan podziału funduszów masy upadłości, w którym określa: sumę podlegającą podziałowi, wymienia wierzytelności i prawa osób uczestniczących w podziale, określa sumę, jaka każdemu z uczestników przypada z podziału, wskazuje, które sumy mają być wypłacone, a które mają być pozostawione w depozycie sądowym, określa czy plan podziału jest częściowy czy ostateczny.

Umorzenie postępowania

Sąd może umorzyć postępowanie jeżeli np. wszyscy wierzyciele, którzy zgłosili wierzytelności, żądają umorzenia postępowania, bądź też wierzyciele nie złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty postępowania. W postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku sąd po wykonaniu ostatecznego planu podziału wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania.

<-- Prawo upadłościowe cz. IV | Prawo upadłościowe cz. VI -->

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Our creative experts ensure that every Custom Soap Boxes or Custom Hair Extension Boxes order is catered with care, quality and efficiency. A unique product packaging design...

87 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

forum is very good.

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Within the same manner that inbreeding among human populations can boom the frequency of commonly rare genes that cause sicknesses, the selective breeding that created the...

87 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

A Best Essay Services study which dog breeders to avoid. ... The term "Outdoor breeder" is every now and then used to explain dog breeders with little experience or...

87 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Hej, od czego zacząć? Zakładając, że przoedmiot działalności masz ustalony, ja skupiłabym się na formie platności. W dzisiejszych czasach, ludzie chcą płacić...

102 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Assignment help service in usa for the student seeking help. We are provide the assignment help, writing service with the professional academic writer in minimal price.

87 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018