15.09.2005

Fundusze dla najmniejszych

Od 15 września do 5 października mikroprzedsiębiorstwa z terenu województwa mazowieckiego mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

O wsparcie mogą się ubiegać mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pomocy. Ograniczenie to nie obejmuje mikroprzedsiębiorstw, których działalność opiera się na wykorzystaniu zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym.

Ponadto firmy te, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych, zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników, oraz osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły tej kwoty.

W ramach Działania 3.4 wnioskodawcy będą mogli uzyskać wsparcie na dwa rodzaje projektów – inwestycyjne i doradcze. Doradztwo specjalistyczne dotyczy doradztwa wprowadzającego innowacyjność w przedsiębiorstwie, zwiększającego jego konkurencyjność. Wykonawcami tych usług mogą być organizacje i instytucje akredytowane przy PARP. Wsparcie na projekty inwestycyjne jest przeznaczone na dofinansowanie inwestycji w aktywa materialne oraz inwestycje w wartości niematerialne i prawne. Środki mogą być przeznaczone również na tworzenie nowego przedsiębiorstwa.

Wielkość wsparcia na realizację projektu doradczego nie może być wyższa niż 5 000 euro oraz nie może przekroczyć 50 proc. wydatków kwalifikowalnych. Wielkość wsparcia na realizację projektu inwestycyjnego nie może być wyższa niż 50 000 euro. Zależnie od lokalizacji projektu, nie może przekroczyć 45 proc. wydatków kwalifikowalnych dla projektów realizowanych w Warszawie i 65 proc. dla reszty województwa.

Wnioski z kompletem dokumentów należy składać w Punkcie Przyjmowania Wniosków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, pokój nr 202, ul. Skoczylasa 4, 03-472 Warszawa. Termin składania dokumentów upływa 5 października o godz. 15.00.

Więcej informacji na stronie www.mazovia.pl

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0