Poniedziałek
01.01.2001
Umowa darowizny
 

zawarta w ________ dnia ________ pomiędzy:
________, zam. w ________ [lub]
________ z siedzibą w ________, ul ________, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ________ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ________, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ________
reprezentowanym przez ________,
zwanym dalej: "Darczyńcą"

a

________, zam. w ________ [lub]
________ z siedzibą w ________, ul ________, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ________ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ________, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ________
reprezentowanym przez ________,
zwanym dalej: "Obdarowanym"

§ 1

Darczyńca oświadcza, iż przysługuje mu prawo własności do ________["Przedmiot darowizny"]. Darczyńca oświadcza, iż prawo to nie jest obciążone na rzecz osób trzecich.

§ 2

Darczyńca oświadcza, iż darowuje Przedmiot darowizny na rzecz Obdarowanego który oświadcza, iż darowiznę tą przyjmuje.

§ 3

Darczyńca zobowiązuje Obdarowanego do działania polegającego na ________.

§ 4

Wydanie przedmiotu darowizny następuje wraz z podpisaniem niniejszej umowy.

[lub]

Wydanie przedmiotu darowizny Obdarowanemu nastąpi ________.

§ 5

Obdarowany oświadcza, iż stan Przedmiotu Darowizny jest mu znany.

§ 6

Strony ustalają, iż wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążą Obdarowanego.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Darczyńca: Obdarowany:


________ ________

Komentarz:

  1. Umowa darowizny jest uregulowana w art. 888 i następnych KC.
  2. W zależności od woli stron umowy jej warunki mogą być modyfikowane. W treści umowy należy wskazać w szczególności rzecz lub rzeczy które mają być przedmiotem darowizny. Przedmiotem darowizny mogą być prawa majątkowe dotyczące nieruchomości, jak i rzeczy ruchomych - oznaczonych zarówno co do gatunku, jak i tożsamości.
  3. UWAGA!!! Umowa darowizny dla swej ważności wymaga aby oświadczenie darczyńcy nastąpiło w formie aktu notarialnego. Jednakże w przypadku, gdy przyrzeczone przez darczyńcę świadczenie zostało wykonane, umowa pisemna staje się ważna. W przypadku zawarcia umowy darowizny dotyczącej nieruchomości, skuteczność umowy uzależniona jest od złożenia przez obie strony oświadczeń w formie aktu notarialnego.
  4. W przypadku zawarcia w treści umowy polecenia darczyńcy zobowiązującego obdarowanego do określonego działania (§ 3 wzoru), darczyńca może żądać wykonania polecenia przez obdarowanego, o ile wykonał darowiznę, a polecenie nie zawierało korzyści wyłącznie dla obdarowanego. W przypadku, gdy polecenie dotyczyło działania na rzecz osoby trzeciej, osoba ta może domagać się działania bezpośrednio od obdarowanego. Obdarowany może odmówić wykonania polecenia, jeżeli jest to usprawiedliwione na skutek istotnej zmiany stosunków (np. znaczne pogorszenie sytuacji osobistej lub majątkowej) lub w przypadku gdy obdarowany wyda przedmiot darowizny w stanie w jakim się on znajduje. Z obowiązku wykonania polecenia obdarowany nie może się zwolnić, gdy żąda tego organ państwowy.
  5. W przypadku, gdy po dokonaniu darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, na obdarowanym ciąży obowiązek dostarczenia darczyńcy środków, których brakuje mu do utrzymania. Obowiązek ten ciąży jedynie wówczas, gdy istnieją jeszcze po stronie obdarowanego korzyści płynące z otrzymanej darowizny.

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

It is important to understand that, in many cases, puppy mills aren't unlawful. In maximum states, a breeding kennel can legally hold dozens, even hundreds, of puppies in cages...

97 wypowiedzi
ostatnia 22.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great work and if you don't waste your time and focus on the good, rather than the bad, then I think there is no way you won't be able to achieve your goal. Great thought. ...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I think understanding reality is the key to staying in present moment and live it fully. I will have you check out these editing and proofreading service as well as list of...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Jak założyć spółkę z o.o.?

W zarejestrowaniu i ruszeniu mojej spółki nie pomogła mi żadna książka, tylko http://www.spolka.org/rejestracja-spolek/ . Na 100% podchodzą do każdego klienta dając...

3 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Własny biznes z małym kapitałem

Sądzę ,że w twoim przypadku spółka będzie odpowiednia. Jeśli nie wiesz jak rozpocząć, to skontaktuj się z http://spolka.org/rejestracja-spolek/. Pomogą tobie...

232 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Biznes po stronie dobra

there is no bad side if your employee but according to me business is full time occupation, you can not postpone your attention to a problem like customer complaint and so on,...

21 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I am here to put as much weigh as I can to make your points asserted. Well this can be said about some of the available dissertation writing help and assignment help

97 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018