01.01.2001

Umowa darowizny

Umowa darowizny

zawarta w ________ dnia ________ pomiędzy:
________, zam. w ________ [lub]
________ z siedzibą w ________, ul ________, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ________ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ________, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ________
reprezentowanym przez ________,
zwanym dalej: "Darczyńcą"

a

________, zam. w ________ [lub]
________ z siedzibą w ________, ul ________, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ________ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ________, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ________
reprezentowanym przez ________,
zwanym dalej: "Obdarowanym"

§ 1

Darczyńca oświadcza, iż przysługuje mu prawo własności do ________["Przedmiot darowizny"]. Darczyńca oświadcza, iż prawo to nie jest obciążone na rzecz osób trzecich.

§ 2

Darczyńca oświadcza, iż darowuje Przedmiot darowizny na rzecz Obdarowanego który oświadcza, iż darowiznę tą przyjmuje.

§ 3

Darczyńca zobowiązuje Obdarowanego do działania polegającego na ________.

§ 4

Wydanie przedmiotu darowizny następuje wraz z podpisaniem niniejszej umowy.

[lub]

Wydanie przedmiotu darowizny Obdarowanemu nastąpi ________.

§ 5

Obdarowany oświadcza, iż stan Przedmiotu Darowizny jest mu znany.

§ 6

Strony ustalają, iż wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążą Obdarowanego.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Darczyńca: Obdarowany:


________ ________

Komentarz:

 1. Umowa darowizny jest uregulowana w art. 888 i następnych KC.
 2. W zależności od woli stron umowy jej warunki mogą być modyfikowane. W treści umowy należy wskazać w szczególności rzecz lub rzeczy które mają być przedmiotem darowizny. Przedmiotem darowizny mogą być prawa majątkowe dotyczące nieruchomości, jak i rzeczy ruchomych - oznaczonych zarówno co do gatunku, jak i tożsamości.
 3. UWAGA!!! Umowa darowizny dla swej ważności wymaga aby oświadczenie darczyńcy nastąpiło w formie aktu notarialnego. Jednakże w przypadku, gdy przyrzeczone przez darczyńcę świadczenie zostało wykonane, umowa pisemna staje się ważna. W przypadku zawarcia umowy darowizny dotyczącej nieruchomości, skuteczność umowy uzależniona jest od złożenia przez obie strony oświadczeń w formie aktu notarialnego.
 4. W przypadku zawarcia w treści umowy polecenia darczyńcy zobowiązującego obdarowanego do określonego działania (§ 3 wzoru), darczyńca może żądać wykonania polecenia przez obdarowanego, o ile wykonał darowiznę, a polecenie nie zawierało korzyści wyłącznie dla obdarowanego. W przypadku, gdy polecenie dotyczyło działania na rzecz osoby trzeciej, osoba ta może domagać się działania bezpośrednio od obdarowanego. Obdarowany może odmówić wykonania polecenia, jeżeli jest to usprawiedliwione na skutek istotnej zmiany stosunków (np. znaczne pogorszenie sytuacji osobistej lub majątkowej) lub w przypadku gdy obdarowany wyda przedmiot darowizny w stanie w jakim się on znajduje. Z obowiązku wykonania polecenia obdarowany nie może się zwolnić, gdy żąda tego organ państwowy.
 5. W przypadku, gdy po dokonaniu darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, na obdarowanym ciąży obowiązek dostarczenia darczyńcy środków, których brakuje mu do utrzymania. Obowiązek ten ciąży jedynie wówczas, gdy istnieją jeszcze po stronie obdarowanego korzyści płynące z otrzymanej darowizny.
  1. Udostępnij artykuł

   Komentarze na forum

   0