18.05.2001

Przyszpieszyć płatności

Projekt ustawy o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym

Dnia 10 maja 2001 r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym. W komunikacie rządu czytamy, iż prawo polskie nie zawiera szczególnej regulacji terminów zapłaty ani nie wskazuje innych instytucji, które chroniłyby przed nieuzasadnionym przedłużaniem tych terminów. W konsekwencji stosuje się ogólne zasady rządzące wykonaniem zobowiązań.

Zaproponowane regulacje są zgodne z oczekiwaniami środowiska, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców, którym słabsza pozycja ekonomiczna utrudnia, bądź uniemożliwia wynegocjowanie z większymi partnerami porównywalnych warunków umów. Ustawa w proponowanym kształcie powinna ograniczyć zjawisko zalegania z zapłatą czy wydłużania terminów zapłaty - co jest przyczyną wielu trudności małych i średnich przedsiębiorstw, a nawet ich likwidowania.

Celem ustawy jest ustalenie standardu ochrony wierzycieli małych przedsiębiorców przez ustawową konwersję długu pieniężnego z umowy w quasi kredyt. Ustawa łączy konwersję tylko z umowami, w których przewidziano termin zapłaty dłuższy niż 30 dni. Jeżeli kontrahenci zapiszą w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wówczas wierzyciel będzie mógł żądać odsetek za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swego świadczenia i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku do dnia zapłaty. Kontrahenci będą mogli zastrzec w umowie wyższe od ustawowych odsetki za opóźnienie w zapłacie. Odsetki będą się należały także wtedy, gdy umówiony termin zapłaty jeszcze nie nastąpił, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności zapłaty według umowy lub ustawy, zgodnie z kodeksem cywilnym. Od dnia wymagalności nadal będą się należały odsetki ustawowe, ale już na zasadach ogólnych, wynikających z kodeksu cywilnego.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

3