01.01.2001

Umowa poręczenia

Umowa poręczenia

zawarta w ___dnia ____ pomiędzy:
___, zam. w ____ [lub]
___ z siedzibą w ___, ul ____, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ___ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ___, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Poręczycielem"

oraz

___ zamieszkałym w ___, przy ul. ___ / ___ z siedzibą w ___, ul ___, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ____ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ___, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Wierzycielem".

§ 1

Wierzyciel oświadcza, że w dniu ___ zawarł z ___ (zwanym dalej "Dłużnikiem") umowę ___, na podstawie której Dłużnik zobowiązał się do zapłaty kwoty w wysokości ___ do dnia ___ z tytułu ___.

§ 2

Poręczyciel zobowiązuje się względem Wierzyciela do zapłaty kwoty, określonej w § 1 niniejszej umowy, na wypadek gdyby Dłużnik świadczenia nie wykonał.

§ 3

Wierzyciel niezwłocznie zawiadomi Poręczyciela na piśmie o nie dokonaniu przez Dłużnika zapłaty kwoty określonej w §1 niniejszej umowy, po upływie terminu jej wymagalności.

§ 4

Poręczyciel zobowiązuje się do zapłaty kwoty określonej w § 1 niniejszej umowy niezwłocznie po otrzymaniu od Wierzyciela pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, nie później jednak niż w ciągu ___ dni od daty otrzymania zawiadomienia.

§ 5

Poręczyciel dokona zapłaty, o której mowa w § 2 niniejszej umowy, przelewem na rachunek bankowy Wierzyciela w banku ___ numer rachunku ___ .
Za dzień zapłaty uważana będzie data wpływu należności na rachunek Wierzyciela.

§ 6

Poręczyciel oświadcza, że nie pozostaje w związku małżeńskim.

[lub]

Poręczyciel oświadcza, że między nią a jego małżonkiem istnieje z mocy ustawy wspólność majątkowa i oświadcza ponadto, że małżonek wyraził zgodę na zawarcie niniejszej umowy. Pisemna zgoda małżonka stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Umowę sporządzono w ___ jednobrzmiących egzemplarzach po ___dla każdej ze stron.

Poręczyciel: Wierzyciel:


________ ________

Komentarz

AD § 6

Obowiązuje jeżeli Poręczyciel jest osobą fizyczną:

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0