Poniedziałek
01.01.2001
Umowa poręczenia
 

zawarta w ___dnia ____ pomiędzy:
___, zam. w ____ [lub]
___ z siedzibą w ___, ul ____, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ___ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ___, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Poręczycielem"

oraz

___ zamieszkałym w ___, przy ul. ___ / ___ z siedzibą w ___, ul ___, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ____ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ___, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Wierzycielem".

§ 1

Wierzyciel oświadcza, że w dniu ___ zawarł z ___ (zwanym dalej "Dłużnikiem") umowę ___, na podstawie której Dłużnik zobowiązał się do zapłaty kwoty w wysokości ___ do dnia ___ z tytułu ___.

§ 2

Poręczyciel zobowiązuje się względem Wierzyciela do zapłaty kwoty, określonej w § 1 niniejszej umowy, na wypadek gdyby Dłużnik świadczenia nie wykonał.

§ 3

Wierzyciel niezwłocznie zawiadomi Poręczyciela na piśmie o nie dokonaniu przez Dłużnika zapłaty kwoty określonej w §1 niniejszej umowy, po upływie terminu jej wymagalności.

§ 4

Poręczyciel zobowiązuje się do zapłaty kwoty określonej w § 1 niniejszej umowy niezwłocznie po otrzymaniu od Wierzyciela pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, nie później jednak niż w ciągu ___ dni od daty otrzymania zawiadomienia.

§ 5

Poręczyciel dokona zapłaty, o której mowa w § 2 niniejszej umowy, przelewem na rachunek bankowy Wierzyciela w banku ___ numer rachunku ___ .
Za dzień zapłaty uważana będzie data wpływu należności na rachunek Wierzyciela.

§ 6

Poręczyciel oświadcza, że nie pozostaje w związku małżeńskim.

[lub]

Poręczyciel oświadcza, że między nią a jego małżonkiem istnieje z mocy ustawy wspólność majątkowa i oświadcza ponadto, że małżonek wyraził zgodę na zawarcie niniejszej umowy. Pisemna zgoda małżonka stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Umowę sporządzono w ___ jednobrzmiących egzemplarzach po ___dla każdej ze stron.

Poręczyciel: Wierzyciel:


________ ________

Komentarz

AD § 6

Obowiązuje jeżeli Poręczyciel jest osobą fizyczną:


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Skuteczna i tania reklama małej firmy

Polecam reklame w aplikacji która łączy klientów z partnerami handlowymi. Koszt 0 zł. Płacimy do 5% kwoty której klient u nas zostawił. Czyli tak naprawdę płacimy...

407 wypowiedzi
ostatnia 15.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I want to encourage that you continue your great writing, have a nice day! Wifi hacking apk

82 wypowiedzi
ostatnia 14.07.2018
Biznes po stronie dobra

Dollar General company has its origins in Scottsville, Kentucky from James Luther “J.L.” Turner and his son Cal Turner. James Turner’s father died in an accident in 1902...

18 wypowiedzi
ostatnia 12.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

nice post. Thanks for sharing such an interesting and witty post with us. Electromagnetic spider repellent

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Really very interesting website i like it such a great content MBA Marketing Assignment Help

82 wypowiedzi
ostatnia 10.07.2018
Jak urządzić sklep, by odnieść sukces

Urządzając sklep nie zapomnijmy również o odpowiednim wyposażeniu magazynu w wózki i regały magazynowe. To jest klucz do sukcesu, by panował tam porządek. W ten...

19 wypowiedzi
ostatnia 09.07.2018