01.01.2001

Umowa spedycji

Umowa spedycji

zawarta w ___ dnia ___ pomiędzy:
___, zam. w ___ [lub]
___ z siedzibą w ___, ul ___, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ___ pod numerem RHB ___, z zarządem w składzie: ___, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Zleceniodawcą"

oraz

___ zamieszkałym w ___, przy ul. ___ /___ z siedzibą w ___, ul ___, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ___ pod numerem RHB ___, z zarządem w składzie: ___, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Spedytorem".

§ 1

Zleceniodawca zleca a Spedytor przyjmuje do wykonania usługi spedycyjne polegające na:

  • wysyłaniu / odbieraniu przesyłek;
  • załatwianiu wszelkich niezbędnych formalności celnych;
  • przewozie przesyłek transportem kołowym /lotniczym (jeżeli w zakres usług spedytora wchodzi także przewóz przesyłek);
§ 2

Spedytor wykona spedycję w terminie ___ dni od dostarczenia przez Zleceniodawcę przesyłki będącej przedmiotem spedycji oraz dokumentów niezbędnych do należytego jej wykonania. Listę niezbędnych dokumentów przedstawi Spedytor.

§ 3
  1. Zleceniodawca zapłaci Spedytorowi za wykonanie spedycji kwotę ___ (słownie: ___) złotych na podstawie faktury VAT wystawionej przez Spedytora w terminie wskazanym w jej treści. Do kwoty tej zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki.
  2. Kwota, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy obejmować będzie także wszelkie uzasadnione koszty poniesione przez Spedytora w celu należytego wykonania usługi.
  3. Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, posiada numer NIP ___ i niniejszym upoważnia Spedytora do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.
§ 4

Spedytor ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki od chwili jej przyjęcia do chwili wydania przewoźnikowi, dalszemu przewoźnikowi, dalszemu spedytorowi, Zleceniodawcy lub osobie trzeciej wskazanej przez Zleceniodawcę do wysokości zwykłej wartości przesyłki.

§ 5

Jeżeli zawartość przesyłki stanowić będą pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności albo inne rzeczy szczególnie cenne, Zleceniodawca jest zobowiązany do wskazania, co jest przedmiotem spedycji i określenia wartości przesyłki. W przeciwnym razie Spedytor ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki tylko wtedy, gdy wynika to z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Spedytora.

§ 6

Spedytor ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez przewoźników i dalszych spedytorów chyba, że nie ponosi winy w wyborze.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch identycznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniodawca                                        Spedytor


___                                         ___

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0