18.07.2001

Europejskie rady zakładowe

Projekt ustawy o europejskich radach zakładowych

Dnia 3 lipca 2001 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej projekt ustawy o europejskich radach zakładowych, których obowiązek wprowadzenia nakładają na Polskę przepisy prawa unijnego. Zgodnie z projektem europejskie rady zakładowe będą instytucjami reprezentującymi pracowników w dużych przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw, mających swoje oddziały w więcej niż jednym kraju Wspólnoty Europejskiej (WE) – tzw. przedsiębiorstwa o zasięgu wspólnotowym. Według projektu za przedsiębiorstwo wspólnotowe uznaje się przedsiębiorstwo zatrudniające co najmniej 1.000 pracowników w państwach WE, w tym co najmniej 150 pracowników w dwóch różnych krajach. Projektowana ustawa obejmie w szczególności:
  • firmy o zasięgu wspólnotowym, których zarząd ma siedzibę w Polsce,
  • firmy, których zarząd centralny nie ma siedziby w Polsce ani w żadnym państwie członkowskim WE, ale zarząd ten wyznaczył w Polsce swojego przedstawiciela,
  • firmy, których zarząd centralny nie ma siedziby w Polsce ani w żadnym państwie członkowskim WE i nie wyznaczył w Polsce swojego przedstawiciela, jeśli w Polsce znajduje się zakład pracy tej firmy, zatrudniający największą liczbę pracowników spośród wszystkich filii.

W uzasadnieniu projektu czytamy, iż ustanowienie europejskich rad zakładowych zwiększy bezpieczeństwo pracowników. Będą oni mieli, przez swoich przedstawicieli, zapewnione prawo do informacji i konsultacji. Zarząd przedsiębiorstwa wspólnotowego będzie miał obowiązek informowania europejskiej rady zakładowej o sytuacji gospodarczej firmy i jej planach rozwoju oraz konsultowania decyzji dotyczących tych spraw.

Projektowana ustawa ma wprowadzić w Polsce dyrektywę unijną nr 94/45/EC z dnia 22 września 1994 r. Nowe przepisy weszłyby w życie wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0