01.07.2001

Spółka cywilna w świetle nowych regulacji prawnych

Z art. 2 ust. 3 ustawy prawo działalności gospodarczej wynika jednoznacznie, że podmiotowość prawnogospodarczą mają mieć wspólnicy, a nie spółka cywilna.

(...) Literalne brzmienie cytowanego przepisu dało podstawy do twierdzeń, że wspólnik spółki cywilnej nie jest traktowany wprost jako przedsiębiorca, a jedynie jest podmiotem uznawanym za przedsiębiorcę oraz że uznanie to dotyczy tylko zakresu wykonywanej przez wspólników działalności w ramach stosunku spółki. (...)

Docelowo działalność prowadzona w formie spółki cywilnej ma być ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym. W okresie przejściowym, a więc do dnia 31.12.2001 r. rejestracja spółek została uregulowana w sposób szczególny. Zgodnie z art. 1a ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym osoby fizyczne, które do dnia 31.12.2000 r. wykonywały działalność jako wspólnicy spółek cywilnych, były zobowiązane w terminie do dnia 31.03.2001 r. zaewidencjonować się jako indywidualni przedsiębiorcy w ewidencji działalności gospodarczej. (...) Niewywiązywanie się ze wspomnianego wyżej obowiązku ewidencyjnego zagrożone było sankcją w postaci wykreślenia z ewidencji. (...)

Więcej: Dr Marta Litwińska, Przegląd Prawa Handlowego, lipiec 2001, "Spółki"

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0