01.08.2001

Ustawa o transporcie drogowym

Nowe przepisy

Dnia 25 lipca 2001 r. Sejm uchwalił ustawę o transporcie drogowym, która dostosowuje przepisy prawa polskiego do przepisów Unii Europejskiej. Ustawa określa zasady wykonywania krajowego i międzynarodowego transportu drogowego, z wyjątkiem przewozu niezarobkowego wykonywanego samochodami przewożącymi nie więcej niż dziewięć osób łącznie z kierowcą oraz pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

Ustawa wprowadza licencje na prowadzenie zarówno krajowego jak i międzynarodowego transportu drogowego. Licencji udziela minister transportu (dla przewozów międzynarodowych) oraz właściwy organ samorządu terytorialnego (przewozy krajowe) na czas oznaczony, nie krótszy niż dwa lata i nie dłuższy niż 50 lat. Opłata za licencję nie może być wyższa niż równowartość 1 mln euro. Udzielenie, odmowa, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Ustawa wprowadza też tzw. certyfikat kompetencji zawodowych, czyli dokument potwierdzający kompetencje osoby wykonującej transport międzynarodowy. Warunkiem jego uzyskania jest m.in. co najmniej pięcioletnia praktyka w wykonywaniu transportu lub zarządzaniu tego typu działalnością oraz pozytywny wynik testu z wiedzy na tematy zawodowe.

Zgodnie z ustawą przedsiębiorca przewożący towary na potrzeby własne musi uiszczać opłaty za przejazd po drogach krajowych. Ich maksymalna wysokość nie może przekroczyć równowartości 800 euro rocznie. Stawki opłaty będą zależały m.in. od czasu przejazdu oraz rodzaju samochodu. Opłatę wnosi się w urzędach celnych, na stacjach benzynowych, w organizacjach zrzeszających przewoźników albo w jednostce specjalnie do tego powołanej przez ministra transportu.

Ustawa przewiduje również powołanie Inspekcji Transportu Drogowego, która będzie kontrolować wszelkie dokumenty związane z przewozem, jak również przestrzeganie przez kierowców i przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą z zakresu transportu drogowego przepisów dotyczących zasad prowadzenia pojazdów. Inspektorzy będą mogli nie tylko sprawdzać dokumenty i pojazdy, ale również stosować środki przymusu bezpośredniego, a w razie potrzeby używać broni palnej. Przedsiębiorcy zajmujący się transportem międzynarodowym i krajowym do dnia wejścia w życie ustawy będą mieli dwa lata na uzyskanie licencji pod rygorem wygaśnięcia dotychczasowych uprawnień. Świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu wykonywania krajowego zarobkowego przewozu osób wydane na podstawie dotychczasowych przepisów stanie się z mocy prawa certyfikatem kompetencji zawodowych w tym zakresie.

Ustawa miałaby wejść w życie dnia 1 stycznia 2002 r. Obecnie zajmuje się nią Senat.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0