Ubezpieczenia kontraktów eksportowych

Wtorek
16.01.2001
Od 4 stycznia obowiązują nowe zasady gwarantowania kontraktów eksportowych.
 
Z dniem 4 stycznia 2001 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej dnia 16 listopada 2000 r. ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych [Dz. U. z 2000r., nr 114, poz. 1190], która m.in. zmieniła nazwę ustawy (obecna jej nazwa brzmi: ustawa o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych).

Nowelizacja ma na celu przede wszystkim dostosowanie prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej, wzmocnienie pozycji polskich eksporterów i rozszerzenie zakresu działalności prowadzonej przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ? zwaną dalej "KUKE S.A." - (m.in. o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych związanych z kontraktem eksportowym, umożliwienie KUKE S.A. udzielania ochrony ubezpieczeniowej dla kontraktów eksportowych od ryzyka zmiany kursów walut).

Z ubezpieczeń i gwarancji ubezpieczeniowych na warunkach przewidzianych w ustawie mogą korzystać krajowi przedsiębiorcy, eksportujący krajowe produkty i usługi oraz dokonujący inwestycji bezpośrednich za granicą lub poszukujący zagranicznych rynków zbytu, a także jednostki finansujące kontrakty eksportowe. Według znowelizowanych przepisów (art. 1 ust. 2 ustawy) ubezpieczenia objęte ustawą (zwane ubezpieczeniami eksportowymi) mogą dotyczyć: kredytów eksportowych, kontraktów eksportowych, inwestycji bezpośrednich za granicą i kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu.

Nowe przepisy wprowadzają też dokładne określenie form i celów ubezpieczenia eksportowego. Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy, ubezpieczenie eksportowe może być realizowane w formie: ubezpieczenia bezpośredniego, ubezpieczenia pośredniego (reasekuracji) lub udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej. Celem ubezpieczeń eksportowych jest, w przypadku ubezpieczenia:

  • kredytów eksportowych - ochrona jednostek finansujących na wypadek strat poniesionych w związku z finansowaniem kontraktów eksportowych;
  • kontraktów eksportowych - ochrona krajowych przedsiębiorców na wypadek strat poniesionych, w związku z realizacją kontraktu eksportowego, przed wysyłką towarów bądź realizacją usług (ryzyko produkcji) oraz po wysyłce towarów bądź realizacji usług (ryzyko kredytu);
  • inwestycji bezpośrednich za granicą - ochrona krajowych przedsiębiorców na wypadek strat poniesionych w związku z realizacją inwestycji bezpośredniej za granicą;
  • kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu - ochrona krajowych przedsiębiorców na wypadek uzasadnionych kosztów i wydatków poniesionych w związku z poszukiwaniem zagranicznych rynków zbytu.

Nowela wprowadza inny sposób określenia ryzyka, jakiego dotyczy ochrona ubezpieczeniowa. Dotychczas ubezpieczenie kontraktów eksportowych obejmowało szkody będące następstwem zdarzeń określanych jako ryzyko niehandlowe, tj. ryzyko: polityczne, katastrofalne, przewlekłej zwłoki w otrzymaniu należności, przy czym ustawa określała co w szczególności dane ryzyko obejmuje. Nowe przepisy ustawy nie definiują poszczególnych ryzyk - obowiązują w tym zakresie definicje ustalone w dyrektywie Rady Unii Europejskiej z 1998 r. Zakłada się, że postanowienia tej dyrektywy zostaną włączone do ogólnych warunków umów ubezpieczenia eksportowego przewidzianych w ustawie. W przypadku kredytów eksportowych i kontraktów eksportowych nadal obowiązuje ubezpieczenie od ryzyka handlowego i politycznego, a w przypadku ubezpieczenia inwestycji bezpośrednich za granicą ? ryzyka politycznego. Ubezpieczenie kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu obejmuje związane z tym uzasadnione koszty i poniesione wydatki na wypadek niezawarcia kontraktu z partnerem zagranicznym na danym rynku z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy krajowego. Nowością jest ubezpieczenie ryzyka związanego ze zmianami kursów walutowych (art. 3 ustawy).

Nadal prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń eksportowych należy do KUKE S.A. Dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowają moc do czasu wejścia w życie nowych, wydanych z mocy upoważnień skorygowanych przez nowelizację, jeśli nie są z nią sprzeczne, ale nie dłużej niż do 4 stycznia 2002 r.

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Skuteczna i tania reklama małej firmy

Polecam reklame w aplikacji która łączy klientów z partnerami handlowymi. Koszt 0 zł. Płacimy do 5% kwoty której klient u nas zostawił. Czyli tak naprawdę płacimy...

407 wypowiedzi
ostatnia 15.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I want to encourage that you continue your great writing, have a nice day! Wifi hacking apk

82 wypowiedzi
ostatnia 14.07.2018
Biznes po stronie dobra

Dollar General company has its origins in Scottsville, Kentucky from James Luther “J.L.” Turner and his son Cal Turner. James Turner’s father died in an accident in 1902...

18 wypowiedzi
ostatnia 12.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

nice post. Thanks for sharing such an interesting and witty post with us. Electromagnetic spider repellent

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Really very interesting website i like it such a great content MBA Marketing Assignment Help

82 wypowiedzi
ostatnia 10.07.2018
Jak urządzić sklep, by odnieść sukces

Urządzając sklep nie zapomnijmy również o odpowiednim wyposażeniu magazynu w wózki i regały magazynowe. To jest klucz do sukcesu, by panował tam porządek. W ten...

19 wypowiedzi
ostatnia 09.07.2018