01.06.2011

Zmiany przepisów dotyczących franczyzy

Dnia 1 czerwca 2011 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz.U. z 2011 r. nr 81 poz. 441).

Rozporządzenie reguluje porozumienia wertykalne - inaczej pionowe - pomiędzy przedsiębiorcami będącymi na różnych szczeblach obrotu (na przykład pomiędzy franczyzodawcą i franczyzobiorcą). Porozumienia te są dozwolone, mimo że ograniczają konkurencję. Przepisy rozporządzenia dotyczą m.in. dystrybucji franczyzowej, czyli systemu dystrybucji, w którym dystrybutor (franczyzobiorca) bezpośrednio lub pośrednio zobowiązuje się odsprzedawać zakupione od dostawcy (franczyzodawcy) towary objęte takim porozumieniem. Franczyzobiorca wykorzystuje do swojej działalności pakiet praw własności intelektualnej i przemysłowej lub know-how uzyskany od organizatora systemu franczyzowego, w zamian za bezpośrednie lub pośrednie wynagrodzenie. Rozporządzenie odnosi się także do franczyzy usługowej.

Większość przepisów, szczególnie dotyczących franczyzy, jest zgodna z wcześniejszym rozporządzeniem z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, które obowiązywało do dnia 31 maja 2011 r. W nowym akcie prawnym wprowadzone zostały zmiany, które pozwalają na porozumienia między związkami przedsiębiorców (będących sprzedawcami detalicznymi towarów), a ich dostawcami, jeśli obrót żadnego z członków związku nie przekroczył w poprzednim roku kalendarzowym równowartości 50 mln euro (§5 rozporządzenia).

Ponadto nowe rozporządzenie pozwala na porozumienia wertykalne między dostawcą, a nabywcą, jeżeli udział nabywcy w rynku, na którym kupuje on towary, nie przekracza 30 proc., co określono w § 8.1. pkt 2) z zastrzeżeniem § 9 rozporządzenia. Wcześniejsze rozporządzenie odnosiło się w tym zakresie do sytuacji, w której dostawca sprzedawał towary wyłącznie jednemu nabywcy. Nowe rozporządzenie ma obowiązywać aż 12 lat – do 31 maja 2023 r.

(mps)