17.12.2001

Ustawa o cenach

Nowa ustawa, dotycząca kontraktów, w których co najmniej jedna ze stron musi być przedsiębiorcą

Dnia 12 grudnia 2001 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050), które zastąpiły przepisy ustawy z 1982 r. Nowa ustawa, dotycząca kontraktów, w których co najmniej jedna ze stron musi być przedsiębiorcą, wprowadza wiele nowych obowiązków na przedsiębiorców, np. muszą oni określać na piśmie, w sposób dostępny dla kupującego, szczegółową charakterystykę jakościową towaru (skład, parametry techniczne, zgodność z normą lub innymi wymaganiami) oraz wskazać kraj jego pochodzenia, jeżeli został wprowadzony na polski obszar celny. W aktach wykonawczych do ustawy zostaną określone towary (usługi), przy których nie trzeba zamieszczać ww. informacji, jeśli byłoby to nadmierne obciążenie dla przedsiębiorcy.

Na podstawie nowych przepisów przedsiębiorca będący producentem ma obowiązek obniżyć cenę w przypadkach, gdy towar nie posiada wymaganych cech określonych w charakterystyce jakościowej, bądź posiada wady polegające na zmniejszeniu ilości, masy lub objętości towaru albo uszkodzenia, chyba że przy dołożeniu staranności wymaganej w stosunkach sprzedaży danego rodzaju nie mógł wiedzieć o wadzie towaru. Taki sam obowiązek ciąży na sprzedawcy towaru. Cena powinna być obniżona w stopniu odpowiadającym zaistniałym wadom lub uszkodzeniom.

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy przedsiębiorca ma obowiązek uwidocznić przyczynę obniżki ceny lub poinformować konsumenta o tej przyczynie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu oferowania towaru, również innym niż miejsce sprzedaży. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli organ nadzoru stwierdzi wady lub uszkodzenia towaru oraz jednoczesny brak odpowiedniej obniżki ceny, określi ich rodzaj i stopień w formie decyzji, od której służy odwołanie na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. W przypadku gdy decyzja ta stanie się ostateczna organ nadzoru wystąpi z wnioskiem do właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wszczęcie postępowania i wydanie decyzji, określającej nienależną przedsiębiorcy kwotę i ustalającą kwotę dodatkową, podlegającą przekazaniu do budżetu państwa. Przedsiębiorca stosujący cenę zawyżoną poniesie wówczas koszty badań wykonanych w toku tego postępowania.

Do spraw wszczętych, a nie zakończonych do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Istniejące w dniu wejścia w życie nowej ustawy akty wykonawcze zachowają moc do czasu wydania nowych, jednak nie dłużej niż przez rok.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0