03.01.2002

Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców

Dnia 1 stycznia 2002 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

Dnia 1 stycznia 2002 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. nr 63, poz. 638) oraz ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001 r. nr 63, poz. 639). Nowe przepisy wprowadzają szereg obowiązków na producentów, importerów, eksporterów, a nawet na sprzedawców towarów w opakowaniach.

Zgodnie z nowymi przepisami producent, importer i eksporter opakowań muszą składać marszałkowi województwa roczne sprawozdania o masie opakowań wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę, w których należy podać ilości i rodzaje materiałów, z jakich zostały wykonane opakowania, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku. Sprawozdanie trzeba złożyć do 31 marca za rok poprzedni. Producent i importer muszą także znakować opakowania. Oznakowanie powinno określać rodzaj materiałów wykorzystanych do produkcji opakowań, możliwość ich wielokrotnego użytku czy przydatność opakowań do recyklingu.

Nowe obowiązki dotyczą także sprzedawców, którzy powinni wywieszać w sklepach informacje o systemie zwrotu opakowań, ich zbiórki, odzysku, a także właściwego postępowania ze zużytymi opakowaniami. Na wywieszce będzie musiało się też znaleźć wyjaśnienie oznaczeń stosowanych na opakowaniach.

Wprowadzono dwie nowe opłaty: opłatę produktową (opłata wpłacana m.in. za opakowania w przypadku sprzedaży produktów w tych opakowaniach) oraz opłatę depozytową (opłata pobierana przy sprzedaży detalicznej akumulatorów ołowiowych jako osobnych produktów, której zwrot następuje po przekazaniu zużytego akumulatora sprzedawcy detalicznemu tych akumulatorów lub do punktu systemu zbiórki zużytych akumulatorów zorganizowanego przez przedsiębiorcę). Stawki opłat produktowych podane są w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 września 2001 r. w sprawie opłat produktowych (Dz. U nr 116, poz. 1235).

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0