04.03.2002

Ustawa o finansowym wspieraniu inwestycji

Sejm uchwalił ustawę o finansowym wspieraniu inwestycji, która określa m.in.zasady i formy udzielania wsparcia finansowego przedsiębiorcom

Dnia 15 lutego 2002 r. Sejm uchwalił ustawę o finansowym wspieraniu inwestycji. Ustawa określa zasady i formy udzielania wsparcia finansowego przedsiębiorcom, dokonującym nowych inwestycji lub tworzącym nowe miejsca pracy związane z tą inwestycją.

Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy będzie można udzielić wsparcia finansowego nowej inwestycji w przypadku, gdy:
1/ wartość nowej inwestycji jest nie mniejsza niż równowartość kwoty 10.000.000 EURO, lub
2/ wartość nowej inwestycji jest nie mniejsza niż równowartość kwoty 500.000 EURO, w przypadku gdy inwestycja dotyczy rozbudowy lub modernizacji istniejącego przedsiębiorstwa i wiąże się z utrzymaniem co najmniej 100 miejsc pracy lub 50 miejsc pracy w przypadku inwestycji w jednym z obszarów wsparcia, przez nie mniej niż 5 lat, lub
3/ w wyniku nowej inwestycji zostało utworzonych co najmniej 20 nowych miejsc pracy na nie mniej niż 5 lat, lub
4/ nowa inwestycja wprowadza innowację technologiczną, lub
5/ nowa inwestycja wpływa na poprawę stanu środowiska.

Ustawa przewiduje, że będzie można też udzielić przedsiębiorcy wsparcia finansowego projektowanej inwestycji, w przypadku gdy spełnia ona, poza ww. warunkami, co najmniej dwa z niżej wymienionych warunków:
1/ inwestycja wpłynie na rozwój gospodarczy regionu,
2/ inwestycja będzie zlokalizowana w obszarze wsparcia,
3/ inwestycja będzie wprowadzała innowacje technologiczne,
4/ inwestycja przyczyni się do rozwoju współpracy z krajowymi jednostkami badawczo-rozwojowymi,
5/ inwestycja będzie mieć wpływ na lokalny rynek pracy.

Przedsiębiorca, który uruchamia nową inwestycję, podaje m.in. opis jej projektu, lokalizację i wielkość inwestycji, docelową liczbę zatrudnionych pracowników i ich kwalifikacje. Do wniosku musi dołączyć odpis z rejestru przedsiębiorców (a gdy jest inwestorem zagranicznym - odpowiedni dokument wydany przez tamtejsze władze), sprawozdania finansowe z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych, zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS, potwierdzenie prawa własności gruntu, na którym stanie nowa inwestycja.

Na składanie wniosków przedsiębiorcy mają czas od 1 do 31 marca oraz od 1 do 31 października danego roku. Gdy zostaną one uwzględnione, minister właściwy do spraw gospodarki zawrze z konkretnym przedsiębiorcą umowę, w której określi jego zobowiązania, w tym wielkość i przeznaczenie wsparcia oraz zasady rozliczania oraz przyczyny ewentualnego zwrotu.

Ustawa miałaby wejść w życie po upływie miesiąca od dnia jej ogłoszenia. Teraz ustawę ocenia Senat.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0