03.06.2002

Ochrona interesów konsumentów

23 maja 2002 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą m.in. ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów

Nowelizacja wprowadza przepisy dotyczące zbiorowych interesów konsumentów (nowy dział IIIa. pt. "Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów").

Zgodnie z ustawą, przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy. Nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma indywidualnych interesów konsumentów. Za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów uważa się w szczególności stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru ( o którym mowa w art. 47945 Kodeksu postępowania cywilnego) postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, nieuczciwą lub wprowadzającą w błąd reklamę i inne czyny nieuczciwej konkurencji godzące w zbiorowe interesy konsumentów.

O wszczęcie postępowania w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów będą mogli wystąpić: rzecznik praw obywatelskich, rzecznik ubezpieczonych, rzecznik konsumentów, organizacje konsumenckie, a także organizacja zagraniczna wpisana na listę w państwach Unii Europejskiej (ustawa precyzuje, pod jakimi warunkami). Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowanie takie będzie mógł podjąć także z urzędu. Nie będzie wolno go wszczynać, jeżeli od końca roku, w którym przedsiębiorca zaprzestał tej praktyki, upłynął rok.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2003 r. Teraz zajmuje się nią Senat.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0