16.09.2002

Licencje nie zagrażają konkurencji

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyłączenia niektórych kategorii porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

Dnia 13 września 2002 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wyłączenia niektórych kategorii porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz. U. z 2002 r. Nr 137 poz. 1152). Art. 5 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wymienia porozumienia, które są zakazane: „Zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym (...)” Spod tego zakazu rozporządzenie wyłącza porozumienia dotyczące korzystania z praw własności przemysłowej, know-how lub praw własności przemysłowej i know-how zawierane między dwoma przedsiębiorcami.

Wyłączenie spod zakazu nie ma zastosowania jeżeli celem lub skutkiem porozumienia jest ograniczenie konkurencji na rynku towarów objętych licencją i uznawanych za ich substytuty, zwłaszcza gdy:

  1. udział łączny stron porozumienia i ich grup kapitałowych w tym rynku wynosi więcej niż 30%;
  2. porozumienia między konkurentami dotyczące obowiązku m.in. uiszczania minimalnych opłat licencyjnych przez licencjonobiorcę, jak również porozumienia nakładające na niego obowiązek dokładania najwyższej staranności w celu wytwarzania i wprowadzania na rynek towarów objętych licencją. Skutkiem tych ograniczeń jest bowiem uniemożliwienie licencjonobiorcy korzystania z licencjonowanych technologii.

Rozporządzenie zawiera wykaz klauzul dozwolonych, jak i niedozwolonych. W katalogu klauzul niedozwolonych znajdują się m.in. porozumienia, które ograniczają jedną ze stron w ustalaniu ceny, rabatów, ograniczają możliwość licencjobiorcy konkurowania z licencjonodawcą.

Przepisy rozporządzenia stosuje się także do porozumień zawartych przed dniem jego wejścia w życie.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0