07.09.2002

Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne

Prezydent podpisał trzy ustawy: prawo o ustroju sądów administracyjnych, o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i przepisy wprowadzające.

Sądownictwo administracyjne będzie dwuinstancyjne, jednak dopiero od 1 stycznia 2004 r. (wtedy wchodzą w życie obie ustawy: ustrojowa oraz dotycząca procedury). Na przeprowadzenie tych zmian potrzeba bowiem czasu.

Najważniejsze dotyczą procedury. Sądy I instancji (administracyjne sądy wojewódzkie) zostaną utworzone na bazie istniejących ośrodków zamiejscowych Naczelnego Sądu Administracyjnego, docelowo mają być w poszczególnych województwach lub obejmować jurysdykcją kilka z nich. Powstanie też pierwszoinstancyjny sąd w Warszawie. Obecny NSA będzie wyższą (drugą) instancją, rozpatrywać ma odwołania, a także podejmować uchwały, rozstrzygać spory o właściwość między jednostkami samorządu terytorialnego i samorządowymi kolegiami odwoławczymi. (...)

Od wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny przysługiwać ma skarga kasacyjna do NSA.

Może wnieść ją strona, prokurator lub rzecznik praw obywatelskich. Skargę może sporządzić nie tylko adwokat lub radca prawny, ale i doradca podatkowy lub rzecznik patentowy, gdy dotyczy ich specjalizacji (...)

Istotna modyfikacja dotyczy skargi. Będzie ją można wnieść za pośrednictwem organu, którego dotyczy. Teraz wnosi się ją wprost do NSA, co wydłuża postępowanie (...)

Więcej: Rzeczpospolita, "Prawo co dnia", 7 września 2002

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0