08.02.2001

Mało kar za łamanie przepisów

Sprawy o łamanie przepisów ochrony danych są często umarzane

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych narzeka, że sprawy kierowane do prokuratur w związku z naruszeniami prawa do ochrony informacji o osobie traktuje się mniej poważnie, niż inne sprawy karne – poinformował dziennik Prawo i Gospodarka.

Nasza współpraca z prokuraturami układa się fatalnie - powiedziała dziennikarzowi Prawa i Gospodarki Ewa Kulesza, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. - Przewidziane w ustawie instrumenty prawno-karne po prostu nie działają. Jesteśmy bezradni, kiedy w 90 proc. spraw organy ścigania wykorzystują możliwość umorzenia albo nie wszczynania postępowania z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu. To niepokojąca praktyka - tym bardziej, że w wielu przypadkach mamy do czynienia z rażącymi naruszeniami przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Często wydaje nam się, że prokuratorzy po prostu traktują ustawę o ochronie danych osobowych mniej poważnie niż Kodeks karny.

Według dziennika Prawo i Gospodarka oficjalne statystyki wskazują na rosnącą z roku na rok liczbę zawiadomień o przestępstwach kierowanych przez GIODO do organów ścigania. O ile w 1998 r. odnotowano tylko jedno zawiadomienie, to w 1999 r. było ich już 20, a w pierwszych trzech kwartałach 2000 r. - 39.

Kary grożące za naruszenie prawa

Art.49
  1. Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  2. Jeśli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniowa, partyjną lub zwiazkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 50

Kto administruje zbiorem danych przechowuje w zbiorze dane osobowe nezgodnie z celem utworzenia zbioru, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbqawienia wolnośći do roku.

Art. 51
  1. Kto administruje zbiorem danych lub będąc obowiązany do dochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwaia dostęp osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  2. Jeśli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Art. 52

Kto administruje danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 53

Kto będac do tego obowiązany nie zgłasza do rejestracji zbioru danych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 54

Kto administrujac zbiorem danych nie dopełnia obowiazku poinformowania osoby, której dane dotycza, o jej prawach lub przekazana tej osobie informacji umożliwiajacych jej korzystanie z praw przyznanych jej w niniejszej ustawie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Więcej: Prawo i Gospodarka, Paweł Wrześniewski, 8 lutego 2001

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0