Poniedziałek
01.01.2001
Umowa darowizny
 

zawarta w ________ dnia ________ pomiędzy:
________, zam. w ________ [lub]
________ z siedzibą w ________, ul ________, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ________ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ________, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ________
reprezentowanym przez ________,
zwanym dalej: "Darczyńcą"

a

________, zam. w ________ [lub]
________ z siedzibą w ________, ul ________, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ________ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ________, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ________
reprezentowanym przez ________,
zwanym dalej: "Obdarowanym"

§ 1

Darczyńca oświadcza, iż przysługuje mu prawo własności do ________["Przedmiot darowizny"]. Darczyńca oświadcza, iż prawo to nie jest obciążone na rzecz osób trzecich.

§ 2

Darczyńca oświadcza, iż darowuje Przedmiot darowizny na rzecz Obdarowanego który oświadcza, iż darowiznę tą przyjmuje.

§ 3

Darczyńca zobowiązuje Obdarowanego do działania polegającego na ________.

§ 4

Wydanie przedmiotu darowizny następuje wraz z podpisaniem niniejszej umowy.

[lub]

Wydanie przedmiotu darowizny Obdarowanemu nastąpi ________.

§ 5

Obdarowany oświadcza, iż stan Przedmiotu Darowizny jest mu znany.

§ 6

Strony ustalają, iż wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążą Obdarowanego.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Darczyńca: Obdarowany:


________ ________

Komentarz:

 1. Umowa darowizny jest uregulowana w art. 888 i następnych KC.
 2. W zależności od woli stron umowy jej warunki mogą być modyfikowane. W treści umowy należy wskazać w szczególności rzecz lub rzeczy które mają być przedmiotem darowizny. Przedmiotem darowizny mogą być prawa majątkowe dotyczące nieruchomości, jak i rzeczy ruchomych - oznaczonych zarówno co do gatunku, jak i tożsamości.
 3. UWAGA!!! Umowa darowizny dla swej ważności wymaga aby oświadczenie darczyńcy nastąpiło w formie aktu notarialnego. Jednakże w przypadku, gdy przyrzeczone przez darczyńcę świadczenie zostało wykonane, umowa pisemna staje się ważna. W przypadku zawarcia umowy darowizny dotyczącej nieruchomości, skuteczność umowy uzależniona jest od złożenia przez obie strony oświadczeń w formie aktu notarialnego.
 4. W przypadku zawarcia w treści umowy polecenia darczyńcy zobowiązującego obdarowanego do określonego działania (§ 3 wzoru), darczyńca może żądać wykonania polecenia przez obdarowanego, o ile wykonał darowiznę, a polecenie nie zawierało korzyści wyłącznie dla obdarowanego. W przypadku, gdy polecenie dotyczyło działania na rzecz osoby trzeciej, osoba ta może domagać się działania bezpośrednio od obdarowanego. Obdarowany może odmówić wykonania polecenia, jeżeli jest to usprawiedliwione na skutek istotnej zmiany stosunków (np. znaczne pogorszenie sytuacji osobistej lub majątkowej) lub w przypadku gdy obdarowany wyda przedmiot darowizny w stanie w jakim się on znajduje. Z obowiązku wykonania polecenia obdarowany nie może się zwolnić, gdy żąda tego organ państwowy.
 5. W przypadku, gdy po dokonaniu darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, na obdarowanym ciąży obowiązek dostarczenia darczyńcy środków, których brakuje mu do utrzymania. Obowiązek ten ciąży jedynie wówczas, gdy istnieją jeszcze po stronie obdarowanego korzyści płynące z otrzymanej darowizny.

  Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

  POPULARNE NA FORUM

  Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

  Witam, Jestem studentką III roku Finansów i Rachunkowości na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Obecnie prowadzę badania w ramach seminarium dyplomowego. Poniższa ankieta...

  211 wypowiedzi
  ostatnia 13.03.2023
  Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

  Znam osoby gdzie rocznie zarabiają 300 tys złotych prosze nie łżeć że hodowla się nie opłaca.

  4 wypowiedzi
  ostatnia 10.02.2023
  Chciałbym otworzyć punkt z nawozami

  Witam, posiadam plac oraz sprzęt potrzebny do dystrybucji nawozów dla rolnictwa i ogrodnictwa. Obecnie zajmujemy się sprzedażą wyrobów węglowych, a Nasza siedziba...

  1 wypowiedzi
  ostatnia 01.12.2022
  Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

  Początki prowadzenia własnej działalności gospodarczej choć są bardzo ekscytujące to jednak czasem bywają trudne. Rewelacyjnym sposobem na stawianie pierwszych kroków...

  32 wypowiedzi
  ostatnia 11.04.2022
  Nowe sądy tylko dla franczyzy?

  No no, swoją drogą ciekawe, że POF nie jest zainteresowane symetrią spraw sądowych i swego rodzaju rewizją rynku, czego ulubione USA już dawno dokonało. Wielki wstyd...

  1 wypowiedzi
  ostatnia 30.03.2022
  Społeczność Franchising.pl

  MEET AND FIT franczyza jeśli ktoś chce zacząć współprace z tą firmą to niech mocno się zastanowić ponieważ jeszcze dobry rok przed pandemią zamknęli się aż 15...

  2 wypowiedzi
  ostatnia 09.03.2022
  Polska Organizacja Franczyzodawców w obronie zasad

  a POF ma jakieś zasady?

  1 wypowiedzi
  ostatnia 04.03.2022
  Punkt sprzedaży nawozów i środkow ochrony roślin

  Witam.Posiadam kawałek placu i myślałem nad otwarciem punktu sprzedaży nawozów.Czy może by ktoś ma jakieś namiary na firmy które by chciały pomóc,pozdrawiam ...

  6 wypowiedzi
  ostatnia 09.08.2021